دزدان بحری خدمه یک نفتکش در آّبهای نیجریا را ربودند

در نتیجه یی حمله دزدان بحری به یک نفتکش حامل پرچم هانگ کانگ در آبهای نیجریا ی کشور آفریقای غربی 19 خدمه کشتی منجمله یک شهروند تورک ربوده شدند

دزدان بحری خدمه یک نفتکش در آّبهای نیجریا را ربودند

در نتیجه یی حمله دزدان بحری به یک نفتکش حامل پرچم هانگ کانگ در آبهای نیجریا ی کشور آفریقای غربی 19 خدمه کشتی منجمله یک شهروند تورک ربوده شدند

یکی از خدمه های ربوده شده از سوی دزدان بحری شهروند تورکیه بوده و 18 خدمه دیگر شهروند هندوستان هستند

در زمینه یی هویت شهروند تورک ربوده شده اطلاعاتی ارائه نشد

این نفتکش که در سوم دیسامبر در آبهای جزیره بونی در خلیج گیناهدف حمله قرار گرفته، متعلق به شرکت حمل و نقل یونانی ناویوس است

فعالیت ها در رابطه به خدمه های  ربوده شده کشتی ادامه دارداخبار مربوطه