گفتگوی تیلفونی اردوغان با اورسو لاوون در لین

رئیس جدید کمیسیون اتحادیه اروپا دیروز خواستار مکالمه تیلفونی با رئیس جمهور کشورمان گردید

گفتگوی تیلفونی اردوغان با اورسو لاوون در لین

رئیس جدید کمیسیون اتحادیه اروپا دیروز خواستار مکالمه تیلفونی با رئیس جمهور کشورمان گردید

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه با اورسو لاوون در لین رئیس جدید کمیسیون اتحادیه اروپا از طریق تیلفون گفتگو کرد.

بر اساس خواست رئیس جدید کمیسیون اتحادیه اروپا دیروز رئیس جمهورکشورمان با ایشان مکالمه تیلفونی انجام داد.

در این گفتگوی تیلفونی که در اولین روز آغاز بکار اورسو لاوون درلین انجام گرفت، روند عضویت کامل تورکیه در اتحادیه اروپا ، حمایت از پناهندگان سوریه یی در چهارچوب تفاهمنامه منعقده در تاریخ 18 ام مارچ بین تورکیه و اتحادیه اروپا و بازگشت پناهندگان سوریه یی داوطلب به منطقه امن ایجاد شده در شمال سوریه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.اخبار مربوطه