یک تن از هر سه زن در اروپا، تحت تجاوز فیزیکی و یا جنسی قرار میگیرد

فدریکا موگرینی اعلام داشت که درمجموع قاره یی اروپا، یک تن از هر سه زن، تحت تجاوز فیزیکی و یا جنسی قرار میگیرد.

یک تن از هر سه زن در اروپا، تحت تجاوز فیزیکی و یا جنسی قرار میگیرد

فدریکا موگرینی نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی، اعلام داشت که در مجموع قاره اروپا، از هر سه زن یک تن انها مورد تجاوز فیزیکی و یا جنسی قرار میگیرد.

موگرینی در چهارچوب روز 25 نوامبر، روز مبارزه و اتحاد بین المللی برای مقابله با خشونت علیه زنان، بیانیه ای کتبی منتشر کرد.

وی با تاکید بر اینکه خشونت علیه زنان در اصل همه بشریت را مورد هدف قرار میدهد، ابراز داشت: "به این امر نباید در جهان و نه در اروپا اجازه بدهیم. و اما با داشتن همه ثبات و پیشرفتمان، در غلبه بر این معضله بسیار عقب مانده ایم."

موگرینی با اشاره به اینکه این مسئله در سطح "هشدار دهنده" میباشد، افزود: "میتوان گفت که تقریبا همه قربانیان تجاوز و قاچاق جنسی،زنان میباشند."

وی با تاکید بر اینکه مبارزه باخشونت علیه زنان مسئولیت مشترک جامعه بین المللی و اتحادیه اروپا میباشد، اعلام داشت که اتحادیه اورپا به تحکیم فعالیتهایش در این راستا ادامه خواهد داد.اخبار مربوطه