تغییرلوگوی گوگل به مناسبت روزمعلم درتورکیه

موتورجستجوگرگوگل به مناسبت روزبزرگداشت مقام معلم درتورکیه لوگوی صفحه اصلی خود را تغییر داد

تغییرلوگوی گوگل به مناسبت روزمعلم درتورکیه

موتورجستجوگرگوگل به مناسبت روزبزرگداشت مقام معلم درتورکیه لوگوی صفحه اصلی خود را تغییر داد.

موتورجستجوگرگوگل به مناسبت 24 نوامبر، همزمان باروزبزرگداشت مقام معلم درتورکیه، لوگوی صفحه اصلی خود (Google Doodle) را تغییر داد.

گوگل درلوگوی خود به این مناسبت، یک هشت پارابه عنوان معلم وماهیان را نیز به عنوان دانش آموزان آن تصویرکرده است.

تغییرموقت لوگوی اصلی صفحه اول گوگل دودل (Doodle) برای جلب توجه کاربران به مناسبت های مهم درجهان است. باکلیک روی گوگل دودل میتوان به جزئیات بیشتری دراین زمینه دست یافت.اخبار مربوطه