سرگذشت غم انگیز پناهجویان افغانی وپاکستانی ازشکنجه توسط یونانیان

ده‌ها مهاجرغیرقانونی اتباع افغانستان وپاکستان که اخیراازیونان به تورکیه بازگردانده شده‌اند،‌ ازشکنجه ورفتارغیر انسانی نظامیان یونانی سخن گفتند

سرگذشت غم انگیز پناهجویان افغانی وپاکستانی ازشکنجه توسط یونانیان

ده‌ها تن ازمهاجران غیرقانونی شهروند افغانستان وپاکستان که اخیرا ازیونان به تورکیه به طوراجباری بازگردانده شده‌ وتوسط نیروهای امنیتی کشوردرولایت ایدیرنه شناسایی شده‌اند،‌ به خبرنگارآناتولی گفتند که آنها توسط نظامیان یونانی مورد لت وکوب قرار گرفته و اهانت شدن اند.

نیروهای واحد‌مرزی قوماندانی قول اردوی 54 پیاده‌نظام مکانیزه وژاندارم تورکیه هنگام گزمه درمنطقه ممنوع الورودنظامی دراولوسوالی ایپسالای ولایت ایدیرنه، 30 تن ازمهاجران غیرقانونی را که از جانب حکومت یونان به جبر وظلم بازگردانده شده اند، شناسایی ونجات دادند .

   

اکثریت این افراد که آثارلت وکوب شدید روی بدن شان دیده میشود، تحت تداوی قراردادهشدند. این مهاجران پس ازانجام معاینات طبی واموراداری به اداره مهاجرت ایدیرنه انتقال داده شدند.

  •  سلیمان بیان، شهروند پاکستان یکی ازقربانیان این شکنجه درباره رفتارغیر انسانی موظفین دولت یونان به خبرنگارآناتولی گفت: "پس ازعبورازمرز تورکیه وارد یونان شدیم اماتوسط سربازان یونانی دستگیر گردیدم. آن‌ها با ما خیلیها رفتار بد و غیر انسانی کردند".

وی در ادامه گفت: "نگهبانان سرحدی یونان باخشونت ما را دستگیر کردند. دستان‌مان را از پشت دست‌بند زدند ودوروزما را دریک خانه نگه داشتند. آب وغذا ندادند. بعدما رابه کناررودخانه برده و بعد از لت وکوب زیادوشکنجه ، یکی ازسربازان برسرمن با قنداق ‌تفنگ زد. هر جای بدنم کبود شد. خدا از سربازان تورکیه راضی باشد، آنها ما را تداوی کردند و به ما آب وغذا دادند".

  • بلال تاهی، جوان افغانستانی نیزبابیان اینکه سربازان یونان با مهاجران غیرقانونی رفتارخیلی ها بد و غیر انسانی انجام میدهند، گفت: "به دلیل لت وکوب سرباز یونان به ناحیه سرم بی هوش شدم. مارادریک خانه نگه داشتند وپس ازآن به کناررودخانه بردند ومن را به رودخانه انداختند. نیروهای سرحدی تورکیه من را نجات دادند. سربازان به محض این که من راازخطر غرق شدن نجات دادند به شفاخانه انتقال دادند. خدا را شکر اینجا هستم وحالم خوب است".

گفتنی است دولت آتن درروزهای اخیربه شکل گسترده‌ اقدام به بازگرداندن اجباری پناهجویان میکند و افراد بازگردانده شده ازاعمال خشونت نیروهای یونانی علیه آنها جکایتهایی دارند.

براساس داده‌های منابع امنیتی تورکیه، دولت یونان روزگذشته 250 مهاجرغیرقانونی ازشهروندان کشورهای افغانستان، پاکستان٬ عراق٬ مراکش وفلسطین را پس ازدستگیری مورد ضرب و شتم شدید قرار داده و به زور به سوی تورکیه روان کرده اند.اخبار مربوطه