اردوگاههای پناهندگان در تورکیه روزنامه نگار یونانی را متحیر ساخت

خبرنگاریونانی روزنامه "بیلد"آلمان طی مقاله‌یی شرایط اردوگاه‌های پناهجویان درتورکیه وکشورش را مقایسه واز شرایط نامناسب مراکز یونان احساس شرم کرد

1299788
اردوگاههای پناهندگان در تورکیه روزنامه نگار یونانی را متحیر ساخت

خبرنگاریونانی روزنامه "بیلد"آلمان طی مقاله‌یی شرایط اردوگاه‌های پناهجویان درتورکیه وکشورش را مقایسه واز شرایط نامناسب مراکز یونان احساس شرم کرد

لیانا اسپیروپولوروزنامه نگاریونانی وخبرنگارروزنامه بیلدآلمان درمقاله ایکه پس ازبازدیداز اردوگاه‌های پناهجویان درتورکیه برای این روزنامه نوشت:  ازمشاهده شرایط مناسب اردوگاههای پناهندگان درتورکیه دچارحیرت شده واز شرایط اردوگاههای پناهجویان در یونان شرم سارشدم

این خبرنگار که به اردوگاههای پناهجویان آلتن اوزو وکیلیس رفته بود شرایط اردوگاه های تورکیه را در مقایسه با مراکزکشورش هزاربرابربهتروانسانی ترتوصیف کرد.

دربخشی ازمقاله وی آمده است: درتورکیه متوجه شدم که چگونه کشورمن؛ با پناهجویان رفتارغیرانسانی دارد وبا استفاده ازشرایط این افراد بیچاره وبی پناه، سیاست پردازی میکند. وضعیت اردوگاههای پناهجویی کشورم که از سال 2015 همزمان با آغاز بحران پناهجویی تاکنون ادامه دارد مرا خجل میسازد. پناهجویان ماهها به دلیل نداشتن تشک برروی زمین میخوابند، ناچارهستند درفضای آزادبا روشن کردن آتش غذا درست کنند، کودکان بی سرپرست وپناهگاه هستند و اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد مسئول آن هستند.

او با اشاره به اینکه نهادهای یونان جهت رفع نیازهای پناهجویان تنها از منابع اتحادیه اروپا استفاده کرده و حتی آن را نیز برخی اوقات انجام نمیدهند، این سوال را مطرح کرد که آیا یونان این اقدامات را جهت فرستادن پناهجویان به کشورهای شمالی یا دریافت کمک مالی بیشتر از اتحادیه اروپا انجام میدهد؟.

وی درادامه مقاله اش چنین نوشت: با مشاهده اردوگاههای پناهجویی تورکیه بسیارمتعجب شدم. این اردوگاهها درمقایسه با یونان مانند هوتل 5 ستاره هستند. دراردوگاههای یونان دستشویی ها وحمام ها در یک بخش موجود بوده، کثافات جمع آوری نمیشود، ساکنان آنجا در شرایط آب و هوایی نامساعد بر روی زمین میخوابند.

این درحالی است که دراردوگاههای آلتن‌اوزووکلیس درهرکانکس توالت وحمام وآشپزخانه وجود دارد. فضای اطراف آنها تمیزبوده وحتی فضای سبز دارد.

کودکان دراردوگاههای یونان نمیتوانند تحصیل کنند ودرمیان گل ولای بازی میکنند. دراردوگاههای تورکیه دبستان وحتی کتابخانه دیده میشود. علاوه برآن دریونان اردوگاهها امنیت ندارند، پناهجویان برای دریافت غذا 4-3 ساعت صف می ایستند وبرای آنانی که ثبت نام شده هستند ماهی 90 یورو پول پرداخت میشود.

دراردوگاههای پناهجویی تورکیه ورود وخروج با اثرانگشت ثبت شده، امنیت درسطح بالایی است، پناهجویان میتوانند خودشان غذا درست کنند وبرای هرنفر 100 یوروپرداخت میشود. برخی از پناهجویان نیزمشغول به کارهستند.

لیانا اسپیروپولودرپایان اشاره کردکه یونان درمیزبانی از 65 هزار پناهجو ناموفق بوده است، در صورتی که تورکیه از 3 میلیون پناهجو به خوبی میزبانی میکند.اخبار مربوطه