استونیا به ماموریت نظامی خود در افغانستان ادامه میدهد

نخست‌وزیراستونیا بر دامه ماموریت نظامی اینکشوردرچارچوب ناتودرافغانستان تاکید کرد

استونیا به ماموریت نظامی خود در افغانستان ادامه میدهد

نخست‌وزیراستونیا بر دامه ماموریت نظامی اینکشوردرچارچوب ناتودرافغانستان تاکید کرد.

یوری راتاس، نخست‌وزیر استونیا که ادیروز به منظور انجام یک سفر رسمی وارد کابل پایتخت افغانستان شده، پس از دیدار با اشرف غنی  احمدزی رئيس جمهور اینکشوراظهارداشت: افغانستان دستاوردهای اقتصادی چشم‌گیری داشته است. به ادامه ماموریت نظامی خود در چارچوب نیروهای ناتو در افغانستان مصمم هستیم.

براساس اطلاعیه دفترریاست جمهوری افغانستان٬ نخست وزیر استونیا همچنین "برگزاری موفقانه انتخابات ریاست جمهوری" را به مردم و رئیس جمهور کنونی افغانستان تبریک گفته و آین روند را بهترین راه برای تامین ثبات در این کشور خواند.

همچنین غنی نیز از ادامه همکاری‌های استونیا به ویژه ماموریت نظامی اینکشوردرچارچوب ناتو قدردانی کرده و خواستار همکاری در خصوص تحصیل جوانان افغان در اینکشور شد.اخبار مربوطه