دیدار روحانی با پوتین در زمینه یی قرارداد هسته ای در ایروان

رئیس جمهور ایران با ولادمیر پوتین رئیس دولت روسیه در ایروان پایتخت ارمنستان دیدار کرد

1280445
دیدار روحانی با پوتین در زمینه یی قرارداد هسته ای در ایروان

رئیس جمهور ایران با ولادمیر پوتین رئیس دولت روسیه در ایروان پایتخت ارمنستان دیدار کرد

حسن روحانی رئیس جمهورایران باولادمیر پوتین رئیس دولت روسیه درایروان پایتخت ارمنستان دیدار کرد

دفترریاست جمهوری ایران اعلام کرد، روحانی که به منظور شرکت در اجلاس سران کشورهای اتحادیه اقتصادی آوراسیا درایروان حضوردارد، با پوتین درزمینه یی قراردادهسته ای وتحولات منطقه یی و بین المللی به گفتگو پرداخته است

روحانی با اشاره به اینکه قراردادهسته یی، مدلی موفق برای حل مشکلات بین المللی است افزود، برای نتیجه گیری ازاین قرارداد، تمامی طرفین باید به طور متقابل به تعهدات خود عمل کنند

روحانی ازطرفین خواست تا گامهایی درراستای اجرای این قرارداد بردارندومسکونقش مهمی دراین نقطه بر عهده دارد

پوتین نیزباردیگربه حمایت ازقراردادهسته یی تاکید کرده واظهار داشت، مسکو تلاش خواهد کردتا همه کشورهای طرف، تعهدات خود را عملی کننداخبار مربوطه