تا سال 2050، یک ششم انسانها بالای 65 سال عمرخواهند داشت

از سوی دیگر پس از سال 2018، برای اولین بار شمار جمعیت بالای 65 سال به بیشتر از اطفال زیر 5 سال رسید

1279549
تا سال 2050، یک ششم انسانها بالای 65 سال عمرخواهند داشت

بر اساس گزارش سازمان ملل با عنوان "انتظارات جمعیت جهان"، تا سال 2050 یک ششم از جمعیت جهان بالای 65 سال عمرخواهند داشت. در اروپا و آمریکای شمالی نیز یک چهارم جمعیت بالای 65 سال خواهد بود

از سوی دیگر پس از سال 2018، برای اولین بار شمار جمعیت بالای 65 سال به بیشتر از اطفال زیر 5 سال رسید

143 میلیون تن که درحال حاضر بالای 80 سال عمر دارند نیز تا سال 2050 به سه برابر افزایش خواهند یافت

جمعیت جهان درحال حاضر 7.32 میلیارد تن است. 680 میلیون تن ازاین تعدادبالای 65 سال عمر دارند

59.6 فیصدازجمعیت جهان درآسیا، 16.9 فیصد درآفریقا، 9.7 فیصد دراروپا، 8.5 فیصد در آمریکای لاتین و کاراییب و 5.3 فیصد در آمریکای شمالی و اقیانوسیه زندگی میکنند

جمعیت مردان بیشتراززنان بوده ودرمقابل هر 100 زن 102 مرد در جهان زندگی می کند

اوسط عمر مردان 70 و زنان 74 سال میباشداخبار مربوطه