12 سال و 6 ماه جزای زندان به ارسال کننده نامه های "امروز یک مسلمان را مجازات کن"

دیوید پارنهام که با نامه های بدون امضا با عنوان "امروز یک مسلمان را مجازات کن" را در انگلستان میان مردم پخش میکرد، به 12 سال و 6 ماه مجازات زندان محکوم شد.

1263574
12 سال و 6 ماه جزای زندان به ارسال کننده نامه های "امروز یک مسلمان را مجازات کن"

دیوید پارنهام که با نامه های بدون امضا با عنوان "امروز یک مسلمان را مجازات کن" را در انگلستان میان مردم پخش میکرد، به 12 سال و 6 ماه مجازات زندان محکوم شد.

دیوید پارنهام که با نامه های بدون امضا با این حمله، "امروز یک مسلمان را مجازات کن" را در انگلستان میان مردم پخش میکرد، انسانها را به اعمال خشونت علیه مسلمانان تشویق میکرد، به 12 سال و 6 ماه مجازات زندان محکوم شد.

پارنهام 36 ساله ماه مارچ سال گذشته با نامه، مردم را به حمله علیه مسلمانان تشویق میکرد و ماه نوامبر سال گذشته نیز، به دلیل 14 جرم مختلف محاکمه شده و محکوم شد.

وی که به بسیاری از مقامات عالی کشور منجمله ملکه الیزابت دوم، بسته هایی با محتوای پودری سفید رنگ ارسال میکرد، به مجازات 12 سال و 6 ماه زندان محکوم شد. وی تا زمانی که وضع صحی اش بهبود یابد، در شفاخانه خواهد بود.

وی پس از نامه هایی که مشوق حمله به مسلمانان بود، با 37 جرم نفرت بار دیگر نامش را ثبت کرده است.

درنامه پارنهام که ازطریق شبکه موبایل واتساپ منتشرمیشد، ازانسانها خواسته میشدکه به مسلمانان حملات لفظی وفیزیکی نموده، چادرزنان راازسرشان کشیده، به روی آنها اسید بپاشند، با اسلحه، چاقو و یا موترهایشان، آنها را به قتل برسانند، مساجد وعبادتگاههایشان را به آتش بکشند و یا بمباران کنند.اخبار مربوطه