پاکستان مسئله جموکشمیر را در دیوان بین المللی محاکم مطرح خواهد کرد

حکومت پاکستان حکم در ارتباط با لغو ماده قانون اساسی موقعیت ویژه جمو کشمیر از سوی هندوستان را در دیوان بین المللی محاکم مطرح خواهد کرد

1256018
پاکستان مسئله جموکشمیر را در دیوان بین المللی محاکم مطرح خواهد کرد

حکومت پاکستان حکم در ارتباط با لغو ماده قانون اساسی موقعیت ویژه جمو کشمیر از سوی هندوستان را در دیوان بین المللی محاکم مطرح خواهد کرد

شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد؛ پس از بررسی برخی جوانب فنی و حقوقی مسئله، حکم هندوستان در رابطه با جمو کشمیر را در دیوان بین المللی محاکم مطرح خواهیم کرد

قریشی ضمن اشاره به اینکه پس از ارزیابی تمام گزینه های حقوقی به این نتیجه رسیده اند گفت، موضع ما شفاف، باثبات و بر پایه اصول است. از این راه گام پس نخواهیم گذاشت." اخبار مربوطه