رئیس جمهور اوکراین از موضع ثابت تورکیه در رابطه با تمامیت ارضی اوکراین تشکر کرد

اردوغان درمجتمع ریاست جمهوری، نشست مطبوعاتی مشترکی با ولادمیرزیلنیسکی رئیس جمهور اوکراین ترتیب داد.

1250053
رئیس جمهور اوکراین از موضع ثابت تورکیه در رابطه با تمامیت ارضی اوکراین تشکر کرد

اردوغان درمجتمع ریاست جمهوری، نشست مطبوعاتی مشترکی با ولادمیرزیلنیسکی رئیس جمهور اوکراین ترتیب داد.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه اعلام داشت که الحاق غیرقانونی کریمه را به رسمیت نمیشناسد و نخواهد شناخت.

رئیس جمهور تورکیه درنشست مطبوعاتی مشترکی با ولادمیرزیلنیسکی ابرازداشت: "تورکیه الحاق غیر قانونی کریمه را به رسمیت نمیشناسد و نخواهد شناخت."

زیلنیسکی رئیس جمهور میهمان نیز با ابراز تشکرازاردوغان به دلیل سیاستی که در رابطه با کریمه در پیش گرفته است گفت: "در خصوص موضع ثابتی که در رابطه با تمامیت ارضی اوکراین در پیش گرفته اید، متشکریم."

همچنین وی با ذکر اینکه تورکیه به عنوان همسایه ای خوب، دوستی صمیمی و شریک استراتژیکی مهممان میباشد، اعلام داشت که به روابط با تورکیه اهمیت بسزایی قائل هستند.

رئیس جمهور اوکراین تاکید کرد: "تجار تورک را به اوکراین دعوت میکنم و ضمانت میدهم که شرایط را برای فعالیت آنها تسهیل خواهم کرد."اخبار مربوطه