انتقال تجهیزات سیستم دفاع راکتی S400 به تورکیه ادامه دارد

ورود هشتمین طیاره در چهارچوب تحویل تجهیزات سیستم دفاع راکتی به تورکیه

انتقال تجهیزات سیستم دفاع راکتی S400 به تورکیه ادامه دارد

ورود هشتمین طیاره در چهارچوب تحویل تجهیزات سیستم دفاع راکتی به تورکیه

هشتمین بار طیاره در چهارچوب تحویل تجهیزات سیستم دفاع راکتی و هوایی با برد بالای S400 که تورکیه از روسیه خریداری کرده است، وارد میدان هوایی مرتد انقره شد.

براساس بیانیه صادره از وزارت دفاع ملی، انتقال تجهیزات سیستم دفاع راکتی S400 به تورکیه ادامه دارد.

 در این چهارچوب، هشتمین محموله  تجهیزات سیستم دفاع راکتی S400 به وسیله یی طیاره در میدان هوایی مرتد فرود آمد.

جریان انتقال این تجهیزات، از روز جمعه گذشته آغاز شده بود.اخبار مربوطه