هشدارعربستان به حجاج: "ازسردادن شعارهای سیاسی، مذهبی پرهیزید کنید"

عربستان سعودی اعلام کردجهت جلوگیری ازراه اندازی شعارهای سیاسی و مذهبی درجریان ادای مراسم حج، تدابیرلازمه اتخاذ خواهدشد

هشدارعربستان به حجاج: "ازسردادن شعارهای سیاسی، مذهبی پرهیزید کنید"

عربستان سعودی اعلام کرد جهت جلوگیری از راه اندازی شعارهای سیاسی و مذهبی درجریان ادای مراسم حج، تدابیرلازمه اتخاذ خواهد شد

بنابر اعلامیه دولت عربستان سعودی، جهت جلوگیری ازراه اندازی شعارهای سیاسی و مذهبی در جریان مراسم حج در اینکشور، تدابیر لازمه اتخاذ خواهد شد

به گزارش خبرگزاری SPA، جلسه شورای وزیران به سرپرستی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در جده برگزار شد

در بیانیه ای کتبی که در پایان اجلاس به نشر رسید، از حجاج خواسته شد تا صرفا مشغول عبادت باشند و از سردادن شعارهای سیاسی و مذهبی اجتناب کنند

در این بیانیه هشدار داده شد تا از هر گونه رفتاری که آرامش و پاکی مناسک حج را بر هم میزند اجتناب شود. گفتار ودادن شعارمذهبی وسیاسی هرگزقابل قبول نمیباشد. 

جهت اجرای عملی این حکم وجلوگیری ازهرنوع اقدام متناقض قانون، تمامی تدابیرلازمه اتخادخواهد شد

در مورد جزئیات این تدابیر اطلاعاتی ارائه نگردیده استاخبار مربوطه