صحبت تلفنی وزرای دفاع ترکیه و فرانسه

در این صحبت تلفنی روی موضوعات همکاری در عرصه دفاعی بحث صورت گرفت

صحبت تلفنی وزرای دفاع ترکیه و فرانسه

خلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه با فلورانس پارلی وزیر دفاع فرانسه صحبت تلفنی انجام داد. 

آکار در این صحبت تلفنی باهمتای فرانسوی خود در مورد موضوعات همکاری در عرصه دفاعی بین دو کشور بحث و تبادل نظرهایی بعمل آورد. 

آکار همچنین از حادثه آتش سوزی در کلیسای نوتردام اظهار تاسف و تاثر کرد. اخبار مربوطه