به زن با حجاب غرامت پرداخته خواهد شد

این زن نسبت داشتن حجاب در محل کار در سال 2008 از کار اخراج شده بود

به زن با حجاب غرامت پرداخته خواهد شد

محکمه فرانسه حکم پرداخت غرامت به زنی که به علت داشتن حجاب در محل کار در سال 2008 از کار اخراج شده  بود را صادر نمود. 

طبق گزارش روزنامه لاپاریشن محکمه تمیز ورسیلس حکم نهایی دعوی ده ساله اسما بونویل که به علت داشتن حجاب در شرکت میکروپل از کار اخراج شده بود را صادر کرد.

محکمه با اعلام اینکه شرکت مذکور این خانم را به ناحق اخراج کرده است، حق را به بونویل داد. 

محکمه حکم پرداخت 23 هزار یورو غرامت به بونویل از سوی شرکت میکروپل را صادر نمود. اخبار مربوطه