عذرخواهی زنی ازیلاند جدید از مسلمانان

زنی اززیلاند جدید به یکی از مساجد رفته و عذرخواهی کرد

عذرخواهی زنی ازیلاند جدید از مسلمانان
عذرخواهی زنی ازیلاند جدید از مسلمانان
عذرخواهی زنی ازیلاند جدید از مسلمانان

زن اززیلاند جدید به یکی از مساجد رفته و عذرخواهی کرد

 

زنی اززیلاند جدید به یکی از مساجد رفته و عذرخواهی کرد

زنی در یلاندجدید  بعد از وقوع حمله تروریستی به دو مسجد در این کشور در حین اقامه نماز جمعه به مسجدی رفته و به دلیل انجام این عمل شنیع در پیشگاه مسلمانان عذرخواهی کرداخبار مربوطه