واکنش تورکیه به تصمیم پرجنجال پارلمان اروپا

عمر چلیک گزارش پارلمان اروپا را با سخنان شدید الحنی مورد انتقاد قرار داد

واکنش تورکیه به تصمیم پرجنجال پارلمان اروپا

عمر چلیک سخنگوی حزب عدالت و توسعه تصویب گزارش پیشنهاد کننده به تعلیق گیری مذاکرات عضویت کامل تورکیه در اتحادیه اروپا را با سخنان شدید الحنی مورد انتقاد قرار داد.

عمر چلیک اعلام داشت که: پارلمان اروپا گزارش مربوط به تعلیق گیری مذاکرات با تورکیه را قبول کرده است. این از نظر ما بی اعتبار و بی ارزش بوده و فاقد جنبه اجرایی است.

سخنگوی حزب عدالت و توسعه از حساب توییتر خود نوشت: این تصمیم بی اعتبار بوضوح نشان میدهد که پارلمان اروپا دیگر تحت هدایت ایدئولوژی راست افراطی قرار گرفته است. پارلمان اروپا از اتخاذ تصمیمات حمایت کننده و صریح از پیشرفتهای دموکراتیک دور شده است. این پارلمان دیگر از پنجره راست افراطی به جهان می نگرد.

عمر چلیک ضمن اشاره به اینکه همگان نیک میدانند که کتی پری تهیه کننده گزارش تورکیه بیش از حمایت ازدموکراسی به تروریزم نزدیک تراست تاکید کرد: پارلمان اروپا که در سالن هایش نمایشگاههای سازمان تروریستی و تجزیه طلب " پ ک ک " برگزار می شود، با کدام حق درصدد محکوم کردن دموکراسی ما بر می آید ؟اخبار مربوطه