اجلاس سه گانه آغاز شد

اجلاس سه گانه در تهران آغاز گردید

اجلاس سه گانه آغاز شد

 

اجلاس سه گانه در تهران آغاز گردید

اجلاس سه گانه میان اردوغان، روحانی و پوتین آغاز شد.اخبار مربوطه