راه اقامه دعوا بر علیه رئیس جمهور ترامپ باز گردید

رئیس جمهورامریکا مورد محاکمه قانونی قرار داده خواهد شد

939827
راه اقامه دعوا بر علیه رئیس جمهور ترامپ باز گردید

یک قاضی آمریکایی رییس جمهور ترامپ را متهم به نقض قانون اساسی کرد.

این امکان وجود دارد که دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا به دلیل نقض قانون اساسی این کشور مورد محاکمه قانونی قراربگیرد.

یکی از قضات در ایالت مریلند امریکا جواز محاکمه رییس جمهورترامپ را صادر کرده است.

این قاضی اظهار داشته است که قبول وجوه پرداخت شده نقدی از جانب حکومتهای خارجی٬ توسط شرکتهای متعلق به ترامپ مغایر با قانون اساسی اینکشور است. 

این قاضی اعتراض وزارت عدلیه آمریکا در این رابطه  را مورد تردید قرار داده است.اخبار مربوطه