در اجلاس وارنای اتحادیه اورپا برخورد حق بجانب در قبال تورکیه دیده نشد

توضیحات ییلدییم در ارتباط به اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه اوروپا " وارنا "

در اجلاس وارنای اتحادیه اورپا برخورد حق بجانب در قبال تورکیه دیده نشد

بنعلی ییلدریم نخست وزیر ترکیه: "ما دراجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا " وارنا" شاهد برخورد حق بجانب آنها در قبال تورکیه نشدیم."



اخبار مربوطه