توقف فعالیت های تجسس تحت البحری مفقود شده ارجنتاین

این تحت البحری در 430 کیلومتری سواحل این کشور مفقود گردید

852030
توقف فعالیت های تجسس تحت البحری مفقود شده ارجنتاین

فعالیت های تجسس و امداد رسانی برای یافتن تحت البحری متعلق به نیروی بحری ارجنتاین که پس از ارسال گزارش نقص فنی در سیستم برقی با 44 خدمه مفقود گردید، بعلت شرایط نامساعد جوی متوقف گردید.

 این تحت البحری در 430 کیلومتری سواحل این کشور مفقود گردید.

تحت البحری مذکور که ساخت آلمان بوده و در سال 1985 به استفاده از آن آغاز گردید، در سالهای 2008 الی 2013 بازسازی شده بود.

نیروی بحری آمریکا نیز برای یاری به فعالیت های تجسس این تحت البحری یک تیم امداد و نجات به این کشور اعزام کرد.

همچنان یک طیاره جنگی متعلق به نیروی بحری آمریکا نیز در صدد یافتن تحت البحری در منطقه مفقود شده استاخبار مربوطه