قوماندانی مشترک نیروهای پیمان ناتو در ناروی از ترکیه عذرخواهی کرد

افسر اردوی ناروی به دليل توهین به رجب طیب اردوغان، رئیس جمهورترکیه درمانور ناتواخراج شده وقوماندان جنگی اینکشور نیز طى نامه اى عذر‌خواهی کرد

849895
قوماندانی مشترک نیروهای پیمان ناتو در ناروی از ترکیه عذرخواهی کرد

افسر اردوی ناروی به دليل توهین به رجب طیب اردوغان، رئیس جمهورترکیه درمانور ناتواخراج شده وقوماندان جنگی اینکشور نیز طى نامه اى عذر‌خواهی کرد

گزارشات رسیده حاکی ازاخراج یک افسروتکنسین اردودرناروی درارتباط با هدف نشان دادن آتاترک ورجب طیب اردوغان رئیس جمهورترکیه درخلال مانورنظامی ناتو در اینکشور میباشد.

قوماندانی مشترک نیروهای پیمان ناتو در ناروی در رابطه با این جنجال نامه ایی منتشر کرده و از ریاست عمومی نیروهای مسلح ترکیه عذرخواهی کردند.

اندری رودوویچ"  Andrzej Reudowiczقوماندانی که این نامه رامنتشرکرد، ضمن اشاره به اینکه دمنشی عمومی ناتو نیز بعلت این حادثه اظهارتاسف کرده است گفت: انتظار میرود که ناتودررابطه با این موضوع اطلاعیه صادرکند. 

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورترکیه در پی نشان داده شدن تابلویی که در آن عکس آتاترک و شخص وی بعنوان تابلوی دشمن جای گرفته بود اعلام کرد که 40 سرباز ترکیه در ناتو از ناروی فرا خوانده شده است.

مانورنظامی ناتودرناروی که 8 امنوامبرآغازگردید، به مانورترای دینت جاولین " Trident Javelin " موسوم است.

تمامی پرسونل شرکت کننده درمانورنظامی ناتودرناروی دیروزبه کشورفراخوانده شدند.

اردوغان دراین رابطه گفت: قبول اینچنین هم پیمانی غیر ممکن است.اخبار مربوطه