در روسیه رهبر جبهه مخالف باز به مجازات زندان محکوم شد

آلکسی ناوالنی ازچهره های مطرح مخالف ولادیمیرپوتین رئیس جمهورروسیه دستگیر شد

751683
در روسیه رهبر جبهه مخالف باز به مجازات زندان محکوم شد
rusya gösteriler1.jpg

با دعوت آلکسی ناوالنی حقوقدان روس وموسس"بنیادمبارزه با فساد"درروسیه که با مخالفت با ولادیمرپوتین رئیس دولت روسیه شناخته میشود، هزاران نفردرشهرهای مختلف روسیه به کوچه و خیابان ریختند.

" آلکسی ناوالنی " که قبل از برگزاری تظاهرات اعتراض آمیزدرمسکودرمقابل خانه اش تحت نظر گرفته شد، بعلت نقض قوانین اینبارنیز به 30 روز مجازات زندان محکوم گردید.

نیروهای پولیس نیزدرتظاهرات معترضین بعلت اینکه بدون دریافت جوازبرگزار شده است، مداخله کرد.

درمسکو ودیگرشهرهای روسیه در 80 تظاهرات، 1500 نفر تحت نظر گرفتنه شد.

درتظاهرات اعتراض آمیزدرماه مارچ درمسکو که بنابه دعوت " آلکسی ناوالنی " برگزار شده بود، در حدود هزار تن تحت نظر گرفته شده بودند.

درآن تاریخ ناوالنی نیز به دلیل نافرمانی از پولیس وبرای 15 روز مجازات زندان محکوم شده بود.

ناوالنی 41 ساله بعد از پاشیده شدن مایعی سبز رنگ به رویش در ماه اپریل ، قدرت بینایی خود را بطور نسبی از دست داده بود.

" آلکسی ناوالنی " قوی ترین رقیب ولادیمر پوتین در سال 2013 به مجازات زندان 5 ساله محکوم شده بود ولی با حکم محکمه حقوق بشر اروپا قرار شده بود تا دعوی رسیده گی به محاکمه رهبر مخالف روسیه به محکمه عالی روسیه واگذار شود.

در صورت قاطعیت یافتن حکم محکمه، ناوالنی درانتخابات ریاست دولت سال آینده در روسیه نخواهد توانست با ولادیمر پوتین رقابت کند.اخبار مربوطه