روزنامه نگار فرانسوی که از تظاهر کننده گان جانبداری میکرد ازکار اخراج شد

درحالیک درفرانسه اعتصابات کارگرانی که ازهفته ها قبل آغاز شده بود ادامه دارد، جامعه خبر نگاران بین المللی خاموشی خویش را حفظ مینمایند

504326
روزنامه نگار فرانسوی که از تظاهر کننده گان جانبداری میکرد ازکار اخراج شد

درحالیک درفرانسه اعتصابات کارگرانی که ازهفته ها قبل آغاز شده بود ادامه دارد، جامعه خبر نگاران بین المللی خاموشی خویش را حفظ مینمایند. 

همچنان میدیای فرانیز با تبلیغاتی که گویا دراینکشورچیزی به وقوع نپیوسته است، یکی ازحبرنگارانش که با تظاهر کننده گان همسویی داشت را از کار اخراج کرد.

اگر همچو وضعیتی در ترکیه رخ داده بود ، میدیم که آژانسهای خبری بین المللی همچون سی ان ان، بی بی سی و آزانس خبری فرانس پرس و غیره، بلا فاصله در تقسیم حضور یافته و آغاز پخش گذارشهای زنده را مینمودند.

ولی در بخاطر پاریس دیده میشود که " گویا حادثه یی وجود ندارد" در خاموشی فرو رفته اند.

در فرانسه ایکه دم از حقوق و ازادی مطبوعات میزند،در این روزها، خانم اودی لانسلین  Aude Lancelin مدیر مجله مشهور زنان زیر نام "L'Obs" به دلیل پشتیبانی از تظاهر کننده گان از کار اخراج شد.اخبار مربوطه