در پایتخت هنگری تظاهراتی بر ضد مهاجرین صورت گرفت

در پایتخت هنگری تظاهراتی بر ضد مهاجرین صورت گرفت

367342
در پایتخت هنگری تظاهراتی بر ضد مهاجرین صورت گرفت

در پایتخت هنگری تظاهراتی بر ضد مهاجرین صورت گرفت.
شرکت کنندگان در تظاهرات حزب راستگرای افراطی یوبیک به تصمیمات اتحادیه اروپا در مورد مهاجرین واکنش نشان دادند.
مظاهره کنندگان، با طرح سهمیه بندی مهاجرین در بین کشورهای عضو این اتحادیه واکنش نشان داده و خواهان برگزاری رفراندوم بین المللی در این زمینه گردیدند.
گابر وونا رئیس حزب یوبیک طی سخنانی گفت:"تروریسم و مهاجرت در کنار هم ایجاد میگردد."
ویکتور اوربان نخست وزیر هنگری معتقد است که مهاجرت جمعی تهدید تروریسم را افزایش میبخشد.
او برای جلوگیری از موج مهاجرین به این کشور در مرزهای کشور خود سیم خاردار نصب مینماید.


برچسب ها:

اخبار مربوطه