عربستان سعودی سه نفر به اعدام محکوم گردید

در عربستان سعودی تعداد زیادی با ادعای ارتباط با سازمانهای تروریستی دستگیر شدند

194764
عربستان سعودی سه نفر به اعدام محکوم گردید

در عربستان سعودی تعداد زیادی با ادعای ارتباط با سازمانهای تروریستی دستگیر شدند
سه نفر که به اتهام عضویت در سازمان تروریستی القاعده تحت محاکمه قرار داشتند، بعلت دست داشتن در اقدامات تروریستی به مجازات اعدام محکوم شدند.
دادگاه جزا در ریاض در رسیده گی به دعوی ۸۶ متهم ، ۵ نفررا بعلت دست داشتن در تدارکات مربوط به اقدامات تروریستی به مجازات ۲۵ الی ۳۰ سال محکوم ساخت.
در عربستان سعودی که عده کثیری بعلت عضویت در سازمان های تروریستی و یا با ادعای یاری به این سازمانها دستگیر شده اند، مدافعین حقوق بشر حکومت ریاض را متهم می کنند که با سو استفاده از وضعیت موجود طرفداران اصلاحات و مخالفین سیاسی را دستگیر می کند.


برچسب ها:

اخبار مربوطه