هفته نوبل با اعلام نام برنده جایزه نوبل طبی آغاز شد

نوبل شاخه طب و فیزیولوژی سال 2019 مشترکا به سه پژوهشگر تعلق گرفت

هفته نوبل با اعلام نام برنده جایزه نوبل طبی آغاز شد

نوبل شاخه طب و فیزیولوژی سال 2019  مشترکا به سه پژوهشگر تعلق گرفت

هفته نوبل با اعلام نام برنده جایزه نوبل طب آغاز شد.

نوبل شاخه طبی و فیزیولوژی سال 2019  مشترکا به سه پژوهشگر علوم سلولی "ویلیام جی کیلین" و " جورج سمنزا"  از آمریکا و "سرپیتر رتکلیف" از بریتانیا تعلق گرفت.

این سه دانشمند در رابطه با اینکه "سلول چگونگی وجود اکسیژن را احساس و پاسخش را بر اساس آن تنظیم میکند" به پژوهش پرداخته اند.

ویلیام کیلین 61 سال دارد و در موسسه طبی هاوارد هیوز آمریکا کار میکند.

جورج سمنزا 63 سال دارد و مدیر تحقیقات عروقی موسسه انجنیری سلول دانشگاه جان هاپکینز آمریکا است.

سر پیتر ردکلیف 65 سال دارد و مدیر پژوهش‌های بالینی موسسه فرانسیس کریک در لندن و مدیر موسسه اکتشاف تارگت در آکسفورد است.اخبار مربوطه