بلجیم به اتهام کم کاری، بنا به حکم دیوان عدلی اروپا، جریمه نقدی پرداخت خواهد کرد

صدورحکم پرداخت جریمه نقدی روزانه 5هزار یوروازجانب دیوان عدلی اروپابه بلجیم به علت کم کاری درتاسیس زیربنای اینترنت دارای سرعت دربروکسل

بلجیم به اتهام کم کاری، بنا به حکم دیوان عدلی اروپا، جریمه نقدی پرداخت خواهد کرد

صدورحکم پرداخت جریمه نقدی روزانه 5هزار یوروازجانب دیوان عدلی اروپابه بلجیم به علت کم کاری درتاسیس زیربنای اینترنت دارای سرعت دربروکسل

دیوان عدلی اروپا به بلجیم به علت تاخیر در تاسیس زیربنای اینترنت دارای سرعت در بروکسل، حکم پرداخت روزانه 5 هزار یورو جریمه نقدی را صادر کرد

دیوان عدلی اروپا، عالی ترین محکمه آمریکا که مرکز آن در لوکزامبورگ قرار دارد، حکم نهایی دعوی اقامه شده از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا در زمینه زیربنای اینترنت دارای سرعت در بلجیم را صادر نمود

این محکمه به علت تاخیر بلجیم در تاسیس زیربنای اینترنت پرسرعت در بروکسل، حکم پرداخت جریمه نقدی روزانه 5 هزار یورو را صادر کرد

در حکم محکمه آمده است: "بنا به نتایج تحقیقات محکمه، بلجیم تدابیر لازمه برای اجرای آیین نامه اتحادیه اروپا تا پایان مهلت تعیین شده را اتخاذ نکرده است. بلجیم در رابطه با به جای آوردن مسئولیت هایش ناموفق بوده است." 

بر اساس این حکم بلجیم موظف است تا پایان تاسیس زیرساخت اینترنت هر روز این جریمه نقدی را پرداخت کنداخبار مربوطه