مانور طوفان سفید ۲۰۱٤ ادامه دارد

مانور مذکور از نظر آزمایش مهمات، بزرگترین مانور قوای بحری ترکیه تا با امروز محسوب میشود

78416
مانور طوفان سفید ۲۰۱٤ ادامه دارد

مانور طوفان سفید ۲۰۱٤ ادامه دارد.
مانور مذکور از نظر آزمایش مهمات، بزرگترین مانور قوای بحری ترکیه تا با امروز محسوب میشود
در روز ناظر منتخب مانور، ستر جنرال نجدت اوزل رئیس عمومی نیروهای مسلح، قوماندانان نیروهای مسلح و قوماندان ژاندرم عمومی ترکیه شرکت میجویند.
سترجنرال اوزل و همراهان ایشان بمنظورتعقیب کردن فیر با گلوله های هدایت شونده، با کشتی راکت انداز صالح رئیس از آنتالیا رهسپار منطقه مانور شدند.
در چهارچوب این مانور به غیر از گلوله های هدایت شونده هاروپن، تمامی گلوله های هدایت شونده و اژدرهای موجود در کشتی های جنگی ترکیه آزمایش خواهد شد.
مانور مذکور از نظر آزمایش مهمات، بزرگترین مانورقوای بحری ترکیه تا با امروز محسوب میشود.
در این مانور ۸ راکت انداز، ۳ کشتی جنگی سریع السیر، ۱۸ کشتی جنگی کوچک، ٦ تحت البحری، ۳ کشتی شکار مین، ۱۰ کشتی پشتیبانی، ٤ کشتی پایگاه بحری، ۲ تیم SAT ، ۲ تیم SAS ، ٤ طیاره پایگاه بحری و ۱۳ فروند هلی کوپتر شرکت جسته اند.
در مانور مذکور بهمراه طیاره قوماندانی گارد ساحلی، طیاره متعلق به سازمان اطلاعات و امنیت ملی ترکیه نیز جای گرفته اند.


برچسب ها:

اخبار مربوطه