آیا اینهارا میدانید؟ اولین انتخابات در تورکیه چه وقت برگزار شد؟

اولین انتخابات سیاسی در تورکیه پس از اعلام مشروطیت دوم ترتیب یافت

1992471
آیا اینهارا میدانید؟ اولین انتخابات در تورکیه چه وقت برگزار شد؟

برنامه آ آیا اینهارا میدانید؟ دوشنبه ۲۹ می سال ۲۰۲۳ میلادی

آیا می‌دانید اولین انتخابات سیاسی در تورکیه در چه تاریخی برگزار شد؟

اولین انتخابات با شرکت احزاب سیاسی در تورکیه، پس ازمشروطیت دوم که درامپراطوری عثمانی در سال 1908 اعلام شده بود، ترتیب یافت. این انتخاباتی بود که دو حزب سیاسی برای اولین بار درآن با یکدیگر رقابت کردند. مردم درجوی آزادانه که مشروطیت به‌همراه آورده بود، باشوروهیجان زایدالوصفی درانتخابات حضوریافتند. روزانتخابات با همراهی دهل و سرنا در انتخابات شرکت کرده و بر سر صندوق‌های رای مراسم جشن و پایکوبی برگزار شده بود. در آن‌دوران انتخابات مانند امروز در یک روز برگزار نشده و اعلام نتایج آن چندین ماه طول می‌کشید.

سیستم انتخاباتی دوره عثمانی که دردومرحله برگزار شده و تنها مردان حق رای دادن و انتخاب شدن داشتند، برای مدتی طولانی در جمهوری تورکیه نیز اجرا گردید. انتخاباتی که قبل از اعلام جمهوریت درتورکیه در ماه 28 جون سال 1923 برای تعیین نمایندگان دوره دوم برگزار شد، اولین انتخابات عمومی در تورکیه بود. روز 29 اکتوبر همان سال جمهوری تورکیه اعلام شده و مصطفی کمال آتاترک به‌عنوان اولین رئیس جمهور آن انتخاب گردید.

اگرچه تشکیل اولین احزاب سیاسی وبرگزاری انتخابات درتورکیه در مقایسه با سایر کشورهای جهان با دیرکرد همراه بود ولی جمهوری تورکیه از نظر شناختن حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به زنان در راس کشورهای پیشرو قرار گرفته است. مصطفی کمال آتاترک در سال 1930 ، به زنان حق مشارکت در انتخابات محلی را تامین کرد. ولی زنان تورک حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را با انجام تنظیماتی در قانون اساسی در سال 1934 کسب کردند. بدین‌ترتیب 18 زن کاندید در انتخابات عمومی سال 1935 به‌عنوان نماینده مجلس انتخاب شده و موفق به راه یافتن به مجلس ملی کبیر تورکیه گردیدند.اخبار مربوطه