ویژه برنامه ای هفته تجلیل از امپراطوری عثمانی

امپراطوری عثمانی در طول قرون متمادی ضامن صلح و آرامش در خاک‌های تحت حاکمیت خود در سه قاره جهان بود

1769251
ویژه برنامه ای هفته تجلیل از امپراطوری عثمانی

اینک برای تجلیل و گرامیداشت یاد وخاطره امپراطوری عثمانی با تقدیم ویژه برنامه هفته تجلیل از امپراطوری عثمانی در خدمت تان قرار داریم.

امپراطوری عثمانی در طول قرون متمادی ضامن صلح و آرامش در خاک‌های تحت حاکمیت خود در سه قاره جهان بود

سرازامروز برای مدت یک هفته ازامپراتوری عثمانی وفتوحات آن درسرتاسرجهان یاد کرده و آن را گرامی خواهیم داشت. امپراتوری عثمانی، با خاک‌های تحت حاکمیت خود که در سه قاره جهان گسترش یافته بود، طی قرون متمادی نظم و آرامش در کلیه سرزمین‌های تحت قلمرو خود را حکمفرما نمود. این امپراتوری که آغازگر تمدنی صدها ساله بود بسان گرگی از وطن اصلی خود یعنی آسیا به سوی اروپا سربرآورده و تمدنی را که تاثیرات آن تا به امروز ادامه دارد، بنیان نهاد.

این دوره پراحتشام توام با تعالی و شکوفایی ارزش‌های انسانی روزهایی بسیار زیبا بودند که باید از آنها با شکوه احتشام،  شکران ، سپاس و منتداری یاد کرد . این دوره  که عثمانیان به عناصری غیر از خود، نیز وعده عدالت غیرقابل تزلزل دادند، دراصل تاریخ بشریت است. بدون بررسی تاریخ امپراتوری عثمانی و آگاهی از آن، پی بردن و درک تاریخ روسیه، آلمان، بالکان، خاورمیانه و اروپای شمالی غیر ممکن است. این برداشت عادلانه که جای آن، هرگزباچیزدیگری پرنمی‌شود، شاید مداوا وعلاج خون واشکی بوده است که امروزه دراین منطقه جاری است. هفته تجلیل و بزرگداشت از دوره امپراتوری پر شکوه عثمانی را که تاثیرات بی نظیری در تاریخ بشریت داشته است و ما نیز با غرور وافتخارپیرو آن هستیم ، گرامی میداریم.اخبار مربوطه