نظری به آجندای تورکیه وجهان، شرقمیانه در سال 2022

سال 2021 از نقطه نظر شرقمیان با چالش های بزرگی سپری شد

1759034
نظری به آجندای تورکیه وجهان، شرقمیانه در سال 2022

 

سال 2021 از نقطه نظر شرقمیانه با چالش های بزرگی سپری شد. از یک سو، در حالی که مشکلات مبتنی بر صحت ناشی از کووید-19 بازتاب های اقتصادی و سیاسی داشت، درگیری ها در بسیاری از کشورها مانند سوریه و لیبیا ادامه یافت و ثبات سیاسی به طور کامل برقرار نشد. خروج گام به گام نیروهای ایالات متحده، از منطقه به ویژه از افغانستان فرصت های جیوپولیتیک جدیدی را هم برای چین و روسیه و هم برای کشورهای منطقه مانند تورکیه و ایران فراهم کرد. سال 2022 همچنان میزبان فرصت ها و خطرات بزرگ برای منطقه است.

ارزیابیهایی داریم از جان آجون عضو تحقیقات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تورکیه ستا در این باره:  

 سال 2021 سال بسیار سختی برای کشورهای شرقمیانه بوده است. به ویژه تأثیرات پاندیمی جهانی ناشی از کوید -19 به طور جدی احساس شد و زیربناهای صحی کشورها با چالش های بزرگی مواجه شدند. در حالی که چند کشور محدود مانند تورکیه، با داشتن سیستم صحی قوی، از این آزمایش موفقانه بدر آمدند، مشکلات جدی در اکثر کشورهای شرقمیانه رو به تظاهربوده است. برعلاوه این، در حالی که درگیری ها در بسیاری از کشورهای منطقه از لیبیا تا سوریه ادامه داشت، ثبات سیاسی بمیان امده نتوانست. چنانچه، خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از منطقه، در راس افغانستان، با عث بمیان امدن یک خلاء بزرگ قدرت در منطق گردید. در حالی که بازیگران خارجی مانند روسیه و چین در تلاش برای پرکردن این عرصه به حرکت افتادند، فرصت های مهمی برای تورکیه و ایران نیز پدید آمد. کشورهای حاشیه خلیج فارس که قبل از این برشیوه سیاست گستاخانه، دلخراش و خشن مبتنی برایجاد اختناق و جنگ طلبانه آمریکا را دنبال می کردند، با تجدید نظر در سیاست های کنونی خود، در تلاش آغازعادی سازی روابط  شان با کشورهای منطقه هستند.

به نظر می رسد که سال 2022 با این انگیزه ها شکل خواهد گرفت. به عبارت دیگر، از یک سو راجع به اینکه چگونه می توان خلاء قدرت ایجادشده با خروج آمریکایی ها راپر کرد و از سوی دیگر روند عادی سازی روابط  میان تورکیه و امارات، عربستان سعودی و مصر. به همین ترتیب، عادی سازی بین کشورهای خلیج فارس و ایران نیز در مقیاس وسیعی بر این روند تأثیر خواهد گذاشت. همه ای کشورهای شرقمیانه با تجدید نظر به روابط سیاسی خویش، در جستجوی عادی سازی مناسبات شان با همدیگرهستند، زیرا به دلایل چرخه ای متفاوت ومارپیچ باخت و باخت که ازمدتی است در منطقه ادامه دارد ، همه ای کشورهای منطقه را خسته کرده است. با این حال، اگرچه روند عادی سازی تصویری مثبت برای شرقمیانه ارائه میدهد، ولی اصرار هستوی ایران، تهدیدات احتمالی اسرائیل و بی ثباتی در مناطقی مانند سوریه، لیبیا، لبنان و یمن همچنان خطرات بزرگی را به همراه خواهد داشت. نمی توان گفت که دیدگاه بسیار خوش بینانه ای برای عادی سازی واقعی و ایجاد زیرساخت های نهادینه آن قبل ازاینکه مشکلات ساختاری در منطقه ازبین برود، وجود دارد.

نویسنده: جان آجون عصو تحقیقات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تورکیه ستااخبار مربوطه