آیا اینها را میدانید؟-  یازدهم فبروری ۲۰۲۱ میلادی برنامه ۶۰

آیا می‌دانید که یکی از دکتوران تورک درمعالجه امراض دیابت و چاقی مفرط اکتشافات بسیار مهمی را انجام داده است؟

1581723
آیا اینها را میدانید؟-  یازدهم فبروری ۲۰۲۱ میلادی برنامه ۶۰

 

آیا می‌دانید که یکی از دکتوران تورک درمعالجه امراض دیابت و چاقی مفرط اکتشافات بسیار مهمی را انجام داده است؟

دربرنامه امروزی آیا می‌دانید مان راجع به" اکتشافات بسیار مهم دکتور تورک برای درمعالجه امراض دیابت و چاقی مفرط "معلومات کوتاهی داریم که  تقدیم شما عزیزان میکنیم.

اکتشافات بسیار مهم دکتور تورک بخاطر معالجه و تداوی امراض دیابت و چاقی مفرط در نزد انسانها

آیا می‌دانید‌ که پرفیسور دکتر گوکخان حوتامیشلی گیل دانشمند تورک موفق به کشف روش‌های بسیار مهم درمعالجه وتداوی امراض دیابت و چاقی مفرط شده‌است؟

پرفیسور دکتور گوکخان حوتامیشلی گیل که با فعالیت‌های خود در زمینه معالجه مرض دیابت ویا شکر یکجا با مرض چاقی مفرط شناخته‌می‌شود، در مطالعات خود پیرامون سیستم متابولیک کلسیم و چربی در نقش کبد در دیابت و چاقی مفرط به اکتشافات جدید و شگفت‌آوری دست یافت. با این مکانیزم‌های جدید مرض دیابت ویا شکربا دریافت مقاومت به انسولین در نتیجه مداخله‌های جنتیکی در محیط آزمایشگاهی قابل بازگشت هستند.

این دانشمند تورک هنوز هم در دانشگاه هاروارد به صفت رئیس بخش امراض جنتیکی ونادر به فعالیتهای خود ادامه می‌دهد. پرفسور دکتر گوکخان که تاکنون دانشمندان بسیاری را پرورش داده و با قبول شمار زیادی از دانشجویان به آزمایشگاه خود برای آنان امکانات پیشرفت علمی فراهم کرده‌است، منحیث یکی از دانشمندان معروف جهان در رشته امراض متابولیکی شناخته‌ می‌شود.  اخبار مربوطه