شرایط اقامت درتورکیه به صفت پناهنده و نحوه ارزیابی دوسیه اشخاصیکه خواهان پناهنده گی در تورکیه اند

حق مراجعه افراد برای دریافت مصوونیت بین المللی (کسب عنوان پناهنده یا پناهده مشروط)، انصراف از این درخواست و نحوه ارزیابی دوسیه

1394164
شرایط اقامت درتورکیه به صفت پناهنده و نحوه ارزیابی دوسیه اشخاصیکه خواهان پناهنده گی در تورکیه اند

دراینجابه بحث وگفتگوپیرامون حق مراجعه افراد برای دریافت مصوونیت بین المللی (کسب عنوان پناهنده گی یا پناهنده مشروط)، انصراف ازاین درخواست ونحوه ارزیابی دوسیه درخواست پناهندگی خواهیم پرداخت:

مراجعه برای دریافت مصوونیت بین المللی (کسب عنوان پناهنده گی یا پناهنده مشروط):

برای دریافت مصوونیت بین المللی میتوانید درهنگام ورود به تورکیه در دروازه های مرزی و یا در ولایت محل اقامت خود به شعبه شهری ادره عمومی مهاجرت مراجعه کنید. این مراجعه به صورت حضوری انجام میگیرد وبه صفت یک قانون همه شمول، افراد باید شخصا مراجعه کرده و درخواست خود را ارائه کنند. در ضورتیکه دلایل همه اعضای یک خانواده در درخواست مصوونیت بین المللی مشابه باشد، سرپرست خانواده میتواند از طرف اعضای خانواده مراجعه کرده و تقاضای همه یی افراد خانواده را ارائه کند. درمورد آن دسته ازاعضای خانواده که دارای سن بالای 18 سال باشد، سرپرست خانواده باید رضایت نامه عضو مربوطه را نیز همراه داشته باشد.

درحین ثبت درخواست شما در برنامه مصوونیت بین المللی، به شما یک ورقه ثبت درخواست مصوونیت بین المللی داده میشودکه شامل معلومات در بارهء هویت، شماره هویت خارجی که با رقم 99 شروع میشود و ولایت محل سکونت شما میباشد. این ورقه ثبت که به صورت رایگان در اختیار شما قرار می داده میشود، این امکان را به شما میدهد که بدون نیاز به جواز دیگر بتوانید در تورکیه اقامت کنید.

این ورقه ثبت نام 30 روزاعتباردارد ودرصورت لزوم میتواند مجددا برای 30 روزدیگر تمدید شود. در صورت پایان اعتبارورقه ثبت نام، متقاضی بایدبه اداره عمومی مهاجرت ولایت مراجعه کرده وآن را تمدید کند.

پس ازتقدیم درخواست خود مبنی برتقاضای حمایت بین المللی، توسط اداره عمومی مهاجرت ولایت مربوطه٬ تاریخی برای انجام مصاحبه به شما تعیین میشود. ادره عمومی مهاجرت در صورت لزوم میتواند با شما مصاحبه های دیگری نیزانجام دهد. پس از انجام مصاحبه، روند ارزیابی دوسیه شما آغاز میشود. کارت شناسایی متقاضی مصوونیت بین المللی درروز مصاحبه به شما داده میشود.

این کارت شناسایی نشان میدهد که شما برای دریافت مصوونیت بین المللی درخواست داده اید. این کارت درواقع جوازحق اقامت شما درتورکیه است ودربدل اخذآن هیچگونه مبلغی پرداخت نمیشود. این کارت شناسایی 30 روز اعتبار دارد و در صورت لزوم می تواند مجددا برای 30 روز دیگر تمدید شود. 

انصراف از دریافت مصوونیت بین المللی:

میتوانید بامراجعه به اداره عمومی مهاجرت ولایت مربوطه ازتقاضای خود برای دریافت مصوونیت بین المللی انصراف دهید. همچنین عدم انجام تعهدات وتخلف ازقوانین تعریف شده نیزبه معنی انصراف از درخواست مصوونیت بین المللی میباشد. شما میتوانید به دلایلی مانند بازگشت به کشورخود ویا اظهار تمایل برای رفتن به یک کشوردیگر، درخواست خود را پس بگیرید.

با مراجعه به اداره عمومی مهاجرت ولایت محل اقامت تان میتوانید درخواست انصراف خود را بصورت کتبی ارائه کنید. با ارائه این درخواست ویا بعد از اخذ تصمیم این ادراه مبنی برانصراف شما به دلیل انجام و یا عدم انجام امری ازسوی شما، مراحل ارزیابی دوسیه شما متوقف می شود. 

کدام اعمال و رفتار به معنای انصراف از درخواست مصوونیت بین المللی است:

- عدم حضوردرتاریخ ومحل تعیین شده برای انجام مصاحبه در سه بار پیاپی و بدون هیچ عذر موجه،

- فرار از محل بازداشت اداری،

- عدم حضوردرمحل تعیین شده برای امضای دفتر مخصوص پناهندگان یا پناهندگان مشروط به سه بار پیاپی و بدون هیچ عذر موجه،

- عدم حضور در شهری که برای اقامت شما تعیین شده و یا خروج از آن بدون اجازه،

- اعتراض و عدم پاسخگویی به سوالات هویتی،

- عدم انجام تعهدات خود در هنگام ثبت نام و انجام مصاحبه. 

در هنگام مراجعه برای ثبت نام و ارائه درخواست برای دریافت مصوونیت بین المللی، موظف به ارائه اطلاعات در مورد هویت خود به شکل صحیح و ارائه اسنادی میباشید که به اثبات هویت شما کمک میکند. دادن معلومات ناقص یا نادرست ممکن است سبب رد درخواست شما برای دریافت مصوونیت بین المللی شود ونیزمانع بهره‌مندی شما ازحقوق وخدمات ارائه شده گردد. درصورت درخواست شما، درمراحل ارائه تقاضا، انجام ثبت نام ونیزمصاحبه، مترجمی دراختیارشما قرارخواهد گرفت وشما خواهید توانست به زبان خود صحبت نمایید. اطفال و نوجوانان بی سرپرست، معلولین، سالمندان، زنان باردار، نوجوانان و اطفال تنها وبدون همراه بالغ، پدریا مادرتنها همراه با یک یا تعدادی اولاد، افرادی که در معرض شکنجه، تجاوز جنسی یا سایرخشونت های روانی، جسمی یا جنسی قرارگرفته اند، دراستفاده ازحقوق وخدمات ارائه شده ازسوی اداره مهاجرت دراولویت قراردارند ودوسیه همچو افراد بدون نوبت مورد بررسی قرار میگیرد.

به صفت متقاضی دریافت مصوونیت بین المللی یا کسی که کارت شناسایی وی صادرشده واین عنوان را دریافت کرده، موظف به اقامت درولایت یا درمرکز پذیرش واقامتگاه تعیین شده برای شما هستید. علاوه براین، ازتاریخ تعیین ولایت محل اقامت برای شما، موظف هستید ظرف 20 روز با مراجعه به اداره عمومی نفوس ولایت، خود را معرفی کرده و آدرس محل اقامت خود را ابراز کنید.

اگربرحسب ضرورت مجبوربه مسافرت به شهریا ولایت دیگری هستید، فراموش نکنید که باید با مراجعه به اداره عمومی مهاجرت شهرمحل اقامت خود اجازه مسافرت بین شهری بگیرید. به همین ترتیب، اگر میخواهید شهرمحل اقامت خود را تغییردهیدباید با مراجعه به اداره عمومی مهاجرت ولایت دلایل خود از این امررا همراه با یک درخواست کتبی بیان کرده و منتظر نتیجه بمانید. 

- درصورت حصول تغییرات دروضعیت شغلی بایداین امرراظرف30روزبه اداره عمومی مهاجرین اطلاع دهید.

- درصورت حصول تغییرات درمیزان درآمد، مالکیت اموال منقول وغیرمنقول باید این امررا ظرف 30 روز به اداره عمومی مهاجرین اطلاع دهید،

- در صورت حصول تغییرات درآدرس محل اقامت، هویت وحالت مدنی باید این امررا ظرف 20 روز به اداره عمومی مهاجرت اطلاع دهید. 

ارزیابی دوسیه:

درخواست شما برای دریافت مصوونیت بین المللی ظرف 6 ماه مورد ارزیابی قرار میگیرد. اگرظرف 6 ماه دوسیه شما مورد ارزیابی قرارنگیرد این امربه شما اطلاع داده میشود. پس ازارزیابی دوسیه، در صورت پذیرش درخواست شما، یک کارت شناسایی حاوی اطلاعات شخصی، شماره هویت خارجی که با رقم 99 شروع میشود وشهرمحل اقامت شما صادر میشود که این امربه معنی پذیرش درخواست دریافت مصوونیت بین المللی بوده و نیز حق اقامت در تورکیه را برای شما فراهم می کند. فراموش نکنید که اگر ازکشورهای عضوکمیسیون اروپا باشید، عنوان پناهنده گی به شما تعلق خواهدگرفت، امااگرازکشور دیگری باشید، عنوان پناهنده مشروط به شما داده خواهد شد. 

- بر اساس قوانین بین المللی، کسانی که مدت اعتبار کارت شناسایی ارائه شده به عنوان پناهنده را دریافت کرده اند، 3 سال میباشد. کارت شناسایی پناهنده مشروط ونیزبرای افراد برخوردارازحمایت ثانویه به مدت 1 سال اعتبار دارد و در صورت لزوم تمدید میشود.

- لطفا توجه داشته باشید که برای بهره مندی ازخدمات معالجوی، اجتماعی و عمومی که در تورکیه به شما ارائه میشود، کارت شناسایی شما باید اعتبار داشته باشد و زمان اعتبار آن پایان نیافته باشد. 

شما میتوانید به نتیجه ارزیابی دوسیه خود درزمینه دریافت مصوونیت بین المللی اعتراض کنیدوحتی ازنتیجه اعتراض به محکمه شکایت کنید برای کسب اطلاعات بیشتردرمورد وضعیت مصوونیت بین المللی و روند ارزیابی دوسیه هایتان دراداره مهاجرت میتوانید به سایت www.goc.gov.tr مراجعه کرده یا با شماره تیلفون گویای YİMER 157 تماس بگیرید.اخبار مربوطه