ویژه برنامه به مناسبت سالروزقبول سرود ملی تورکیه

سرود ملی تورکیه با متنی که بر انگیزنده روح مبارزه برای بقای کشور و محرک نیروی اتحاد و برابری میباشد امروز نود و نه ساله شد

1377498
ویژه برنامه به مناسبت سالروزقبول سرود ملی تورکیه

سرود ملی تورکیه با متنی که بر انگیزنده روح مبارزه برای بقای کشور و محرک نیروی اتحاد و برابری میباشد امروز نود و نه ساله شد.

به 12 مارچ به مناسبت سالروز قبول سرود ملی تورکیه وگرامیداشت نام محمد عاکف ایرسوی ارج میگذاریم!

سرود ملی تورکیه که به صفت سرود استقلال ملی، بیانگر گذشته، حال، آینده ، اراده ملت و ثبات  مان میباشد، به شکلی که گویی اطلاعیه یی از جنگ رهایی بخش ملی بوده و در دوره یی که در وجب وجب ازخاک کشور برای جلوگیری وطن از اشغال بیگانگان، مبارزات بی امان جریان داشت. این سرود به شکل صدا و وجدان مشترک  ملت غیورمان نشان دارای ارزش مشترک و اهمیتی بس والامیباشد.

شاعر سرود ملی محمد عآکف ایرسوی شاعر بزرگ وطنمان که  فضائل، ارزشهای ملی و معنوی و ایده آلهای ملت مانرا را در مصراعهایش گنجانیده، یکی از مشخصه های اصلی توافقنامه ملی است که امروز در مقابل هر گونه تهدیدی علیه کشورمان خود را نشان میدهد.  سرود ملی مان که بیان نامه یی مستقل برای ملت عزیزمان است، متنی است که روح، اتحاد و برابری لازمه برای حمایت از بقای کشورمان در مبارزاتش را تا به امروز حمل کرده و انتقال داده است. محمد عآکف ایرسوی شاعر بزرگ وطنمان که در قلب ملتمان دارای جایگاهی استثنائی است، با آثارش که در راس آنها سرود ملی مان قرار دارد، همیشه با احترام در خاطراتمان جای دارد.

نود و نهمین سالگرد قبول سرود ملی کشورمان را، با رحمت و منت از همه قهرمانان مبارزه ملی در راس آنها محمد عآکف ایرسوی، یاد کرده وبه همه هموطنان عزیزمان ازصمیم قلب عرض تبریک میگوییم!اخبار مربوطه