آیا اینها را میدانید؟ دوشنبه 14 دلو 1398 هجری شمسی

آیا میدانید که نوشیدنی خاص ملت تورکیه بنام "سالیپ" از تخمهای گل اورکیده بدست می اید؟

آیا اینها را میدانید؟ دوشنبه 14 دلو 1398 هجری شمسی

با تقدیم پنجمین بخش ازبرنامه جدید سال نومان بانام " آیا اینهارا میدانید؟" در خدمت تان قرار داریم.

 آیا میدانید که نوشیدنی خاص ملت تورکیه بنام "سالیپ" از تخمهای گل اورکیده بدست می اید؟ عموما وقتیکه از کلمه اورکیده سخن گفته شود فورا به ذهن انسان همان گلهای که در مناطق گرمسیر میروید خطور مینماید. همه میدانیم که کشور تورکیه از نقطه نظر نشونمای نبات کمیاب، متنوع و با ارزش بویژه انواع اورکیه ها به تناسب اورپا و شرق میانه بسیار غنی میباشد.

***

در اناطولی بطور عموم به همه انواع اورکیده ها نام هایی مانند "سلیپ" ویا "سالیپ" داده شده است. کلمه "سالیپ" برگرفته شده از زبانهای قدیمی اناطولی  بوده با اصطلاحات شفا یابی وصحت یابی بستگی دارد. از هزاران سال بدینطرف انسان آناطولی از انواع مختلف اورکیده ها به مقصد ادویه و تغذیه ماده یی را با نام "سالیپ" تولید کرده و به این نبات نیز"سالیپ" گفته اند.

در خاکهای تورکیه بیشتر از 140 نوع اورکیده ها پیدا میشود، تقریبا 40 نوع این اورکیده ها مختص به خاکهای گرمسیر تورکیه میباشد. تخمهای یکی از انواع این اورکیده ها بنام " داکتایلوهیزه اندامیکه " (  Dactylorhiza osmanica)  که مختص به خاکهای تورکیه میباشد، از آن " سالیپ" ویا "سلیپ" ساخته میشود. در مناطق ولایت گوموشخانه تورکیه ازتخمهای این  نوع گل اورکیده که در ماه های می و یا جون گل سرخ رنگ باز میکند استفاده میگردد. تخمهای این  نوع گل اورکیده رابرای تولید "سالیپ" به شکل پودر در آورده با شیر مخلوط کرده میجوشانند و مثل غذا بمصرف میرسانند. اولوسوالی البستان قهر مان مراش جاییکه این ماده را برای اولین بار در انجا کشف شده است ،یکی از بهترین نقاط کشت و تولید این نوع اورکیده میباشد. این " سالیپ" بدست آمده از گل اورکیده در زمستانها به صفت نوشیدنی گرم و نیز در تابستانها در تولید شیریخ مشهور مراش از آن برای لذیذترشدن آن استفاده میگردد.اخبار مربوطه