توریزم در تورکیه دوشنبه 30ثور 1398 هجری شمسی

سینوپ شهریست واقع در سواحل بحیره سیاه

توریزم در تورکیه دوشنبه 30ثور 1398 هجری شمسی

... سینوپ یکی ازمناطق زیبایی که رنگهای سحرانگیز طبعی سبزوآبی درانجا جلوه نمایی مینماید. سینوپ در قرن 7 میلادی به صفت یک کالونی تجاری بنا نهاده شده بود. نام این شهر به روایتی برگرفته از نام " سینوپی" Sinope پری دریایی دختر خدای دریا "اسوپوس " Asopos بوده است.وبه روایتی دیگرنیز برگرفته از"سین"Sin  الهه ماه آسوریها بوده است. داشته های ارخیولوژیک این شهر بیانگر انست که شهروحومه اطراف آن، ازهمان آواناولیه یی اعصار تاریخی یکی ازشهرهای مسکونی پرنفوس بوده است. ساختارطبیعی بندری وموقعیت جغرافیایی آن با مسدود بودن درمقابل تند بادهایکه ازبحیره سیاه میوزد، باعث مورد ترجیح قرارگرفتن آن درانتخاب محل مسکونی خوب برای انسانها را تامین کرده است. درزمان اسکندرکبیرپادشاه مقدونیا، این شهریک مرحله درخشان تاریخی را ازسرگذرانیده است. درآن زمان دراین شهربه مقام دانشمندان، فیلسوفان وعلما ارزش بسزایی قایل گردیده و تحت حمایه یی دولت قرارداشتند. بعد از آن نیز در تسلط امپراطوریهای روما وبیزانس قرار گرفته. و در اواخر قرن 11 ام میلادی نیز به خاکهای تورک ملحق گردیده است.

سینوپ بازدیدکننده گان را با زیباییهای بی نظیرطبیعی وآثار بکرتاریخی خود مورداستقبال قرارمیدهد. یکی ازمشهورترینجا های دیدنی سینوپ نیز قصبه حمسیلوس میباشد که درشمالی ترین نقطه تورکیه قرار دارد. این نقطه درگذشته های دورمحل پنهان شدن کشتی های جنگی بوده که امروزه نیز پناهگاه خوبی برای ماهیگیران از شدت وزی باد وطوفانها بوده است. یگانه منطقه همانند سینوپ از نقطه نظر ساختارطبیعی اش در ناروی وجود دارد. همچنان زیبایی هایی مناطقی چون سری قوم(ریگ زرد)، قره قوم(ریگ سیاه) که نامهای خود را رنگ ریگی که درانجاهست برگرفته اند، برای کسانیکه علاقمند به سیاحت دریایی وبحری یکجا با جنگلات سرسبزو زیبا بوده باشند پیشکش مینماید. شراره آبی ایرفلک، که در مجموع از 28 شراره خورد وبزرگ متشکل میباشد؛ در صورتیکه به پیاده گردی در طبیعت زیبا یکجا با مشاهده آسیابهای آبی قرارداشته دربین قریه وزنده گی حیوانات وحشی پیوسته باهم  بوده باشید، این منطقه برای بازدید کننده گانشچنین چیزی را ارمغان مینماید. بعدازبالارفتن از 28 شراره آبی که به شکل زینه ترتیب یافته است یک قهوه ناب تورکی نیز در آن بلندیها انتظار شمارا میکشد.

"قلعه سینوپ" با قدامت تاریخی هفتصد ساله قبل از میلادش یکجا با قلعه یی "بوی اباد" که دارای تونلهای زیر زمینی نیز بوده است، برای شما راجع به گذشته یی تاریخی این منطقه حکایتهایی میکند. برج فانوس"اینجه بورنو" با قلعه کاملا سفید وظریفش که درشمالی ترین نقطه تورکیه قراردارد، از قرن 19 بدینطرف برعلاوه اینکه بهترین رهنمای کشتی رانها بوده است، ازجانب دیگر بهترین نقطه ایست که میشود از آنجا زیبایی بی حد وحصر بحیره سیارا به مشاهده گرفت. مراکر اسکی" بازالت "واقع دراولوسوالی" بویابات" یکی ازجمله جاهاییست که اکثریت توریستان خارجی و داخلی ازانجا دیدن بعمل می آورند. این منطقه که دارای زیبایی خاص طبیعی خویش میباشد، تو گویی که به صفت آبده طبیعت اعلام گردیده است.

از جمله با اهمیت ترین ساختمانهای تاریخی واقع در سینوپ، ساختمان محبس سینوپ میباشد. صدها سال قبل به شکل قلعه ساخته شده، ودردوره های بعدی تغیریافته، مورد ترمیم وبازسازی قرارگرفته وبخشهای جدیدی بدان علاوه گردیده است. قلعه داخلی متشکل از سورهای گسترده و برجها میباشد. در یک دوره به صفت کارخانه کشتی سازی، بعد ها به صفت زندان مورد استفاده قرار گرفته است. امروزه نیز به صفت موزیمی تاریخی از بیننده گان خویش استقبال مینماید. درصورت سفر به این شهرزیبا به شما توصیه مینماییم تا ازمغاره های" آق گول" و "اینالتی" و موزیم ارخیولویک این شهرکه از جمله جاهایی دیگر قابل تماشا است حتما دیدن نمایید.

 سینوپ عبارت از شهریست که "دیوژن" فلسوف بزرگ آن عصر درجواب" آیا ازمن خواهش دیگری دارید؟"اسکندر گفته بود که؛" وداع نکن احسان دیگری ازتو نمیخواهیم" دراینجا تولد یافته است. نظر به تحقیقات ستاتیستیکی سه ساله تورکیه، "سینوپ خوشبخت ترین شهر" این کشورتورکیه بوده است.

 اخبار مربوطه