توریزم در تورکیه، دوشنبه 28 دلو 1397 هجری شمسی

سفران بولو در منطقه شمالغربی تورکیه واقع بوده ویک منطقه خیلی ها زیباییست....

1147605
توریزم در تورکیه، دوشنبه 28 دلو 1397 هجری شمسی

اینکه چرا موضوع امروزی برنامه مانرا تشکیل داده است اینست که این اولوسوالی یکی مناطقی است که تحت تاثیر پروژه شهرسازی تورکیه قرار نگرفته وبافت تاریخی خویش را آنچنانی که بوده حفظ نموده است....

سفران بولو از جمله اولوسوالیهاییست که با همه یی بافت تاریخی خیلی زیبا، خانه های منسجم چوبی و ابدات تاریخی اش تحت حمایه و حفاظت دولت قرار داشته است. این اولوسوالی زیبا با این داشته های تاریخی خویش همچنان از سال 1994 بدینطرف در لیست میراث فرهنگی یونیسکونیز قرار داشته است....

شهر تاریخی سفران بولو که سواحل بحیره سیاه را به خاکهای منطقه آناطولی مرکزی و وسطی پیوند میدهد، به نسبت موقعیت جغرافیایی خوب و مناسبش از گذشته های دور بدینطرف به صفت یکی از مناطق بودوباش مردم و اهالی منطقه بوده است. این شهر تاریخی که ار سده چهاردهم بدینطرف تحت تسلط تورکها در امده است، بویژه در سده هجدهم به صفت یکهی از پایگاه های مهم تجاری بین آسیا و اروپا عرض اندام نموده بود. بنابر این از نقطه نظر کلتور و اقتصادی پیشرفتهای چشمگیری را به قید رسانیده است. کاروانسرا خاییکه در این دوره بدلیل رونق تجارت ساخته شده بود این شهر را در موقعیت جایگزینی و بودوباش مناسب آن زمانها در آورده بود. سفران بولو از جمله شهر هاییست که انعکاس دهنده عنعنات، کلتور و طرزمعماریهای تورک بوده و بافت تاریخی خویش را تابه امروز حفظ و انتقال داده است... این شهر تاریخی بنابر این خصوصیاتش لقب " شهر جهانی" را نیز کمایی کرده است. سفران بولو که همه یی گوشه وکنارش بوی گذشته وتاریخ را میدهد، مثل اینکه امروزه نمای شهر موزیمها را بخود گرفته است... در این شهر تاریخی مشاهده یی مدارس و حمامهای دارای قدامت تاریخی تقریبا 600 ساله ممکن است.

سفران بولو که با خانه هایی عنعنوی اش مشهور است، از چهار گوشه دنیا از توریست ها میزبانی مینماید. خانه های سفران بولو دارای ساختاری است که انعکاس دهنده طرز زنده گی، شیوه پسند، کلتور و طرز معماری مردم منطقه بوده است. این خانه ها که در ساختار آن از چوب، سنگ، خشت و کلوخه ها استفاده گردیده است قسمی اعمار شده اند که هیچ یک آنها نمای همسایه دیگر را مسدود نمیکند. شکل ساختاری این منطقه چنان است که در آنها تناسب طبعیت،انسان،، خانه، سرک و بازارها کاملا درنظر گرفته شده و دارای یک نظم خاص میباشد. این خانه ها که اغلبا دو ویا سه منزله اند دارای حویلی وسیعی بوده، بهترین نمونه های کندنکاریها بر روی چوب در سقف خانه و چهار گوشه آنها به مشاهده میرسد. در کوچه ها و یا راه روی های داخل حویلیها سنگفرش ها دیه میشود... با اینکار از یک جانب در تخلیه ابهای باران و از جانب دیگر نیز برای سهولت در آبیاری ریشه های درختان و نباتات استفاده خوبی صورت گرفته است.

 دوستان عزیریکه خ.اهان سفر در تورکیه اید، از اولوسوالی سفران بولو که از صدها سال بدینطرف بافت تاریخی آن هیچگونه تغیری نیافته و با ولایت قاره بوک با هم سرحد میباشد؛ بدون بدون دیدن حمام ها، مدارس، بازار مرکز تجارتی، مهمانخانه موزیم تاریخی، گشت وگذار بروی سنگفرشهای انعکاس دهنده کلتور گذشته، مهمانخانه های دارای حوض آببازی و وقفه ناشتای صبحانه تورکی  از تورکیه برنگردید. از جانب دیگر بازدید ازقصبه هی زیبای دیگر چون  یوروک کوی ، قصبه یی مقبولی که میشود آنرا بنام قصبه موزیم نامید، قصبه اینجه ویا اینجه کوی، سو کمری، کریستال تراس، توقاتلی و دوزجه و غیره مناطق زیبای اینجارا نیز فراموش نکنید. و نیر راحت الحلقوم سفران بولو که دارای شهرت جهانی است یکجا با کباب مخصوص این قصبه بنام کوی کبابی و بقلاوه خوش طعم آن لذت های خوراکی متفاوتی اند که میتوانید مورد امتحان قرار دهید.اخبار مربوطه