چشم انداز تمدن جهانی از دیگاه تورکیه چهارشنبه 7 سنبله 1397 هجری شمسی -35-

آیا تنها یکنوع برخورد و چشم اندازِ صحیح کافی است؟

چشم انداز تمدن جهانی از دیگاه تورکیه چهارشنبه 7 سنبله  1397 هجری شمسی -35-

در این برنامه بحثی داریم به قلم پروفسور قدرت بلبل رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ییلدیریم بایزید تحت عنوان " آیا تنها یکنوع برخورد و چشم اندازِ صحیح کافی است؟":

در مقالات قبلی توضیح دادیم که باید در مقابل حوادث، مفاهیم و مسائلی که با آن مواجه میشویم، بدون تسلیم شدن به روحیه شکست، در چارچوب اصول کلیِ ارزشهایی که از آن برخورداریم، لازم است که به شیوه ای تحلیلی و با دیدگاهی مطمئن برخورد کنیم. ولی آیا داشتن یک نوع برخورد و یا یک چشم انداز صحیح به تنهایی کافی است؟ آیا با یک دیدگاه صحیح قادر به حل مسائل مان خواهیم بود؟

اکنون توجه شما را به ارزیابی های پروفسور قدرت بلبل رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ییلدیریم بایزید جلب میکنیم.

بصورت قطع میتوان گفت که داشتن یک نوع برخورد، دیدگاه و یا چشم انداز صحیح عنصر اصلی حل هر نوع مسئله و رسیدن به هر نوع هدف به شمار میرود. چرا که اگر در مسیر اشتباهی باشیم، به هر اندازه یی که پیشروی کنیم به هدف دست نخواهیم یافت. از سوی دیگر، نداشتن هدف به اندازه یک هدف اشتباه، مسئله بزرگی به شمار میرود. هیچ بادی قادر به کمک به کشتی ای که نمیداند به کدام مسیر برود، نخواهد بود. از اینرو مباحثه در مورد لزوم داشتن یک برخورد و چشم انداز صحیح در برابر حوادث، مفاهیم و روندهایی که در طول زندگی با آن مواجه میشویم، بی جا خواهد بود. ولی آیا داشتن برخورد صحیح، بدون هیچ نوع اقدامی میتواند کافی باشد؟ باید به این نکته تاکید کرد. زیرا غالبا تصور میشودکه مباحثات فکری و روشنفکرانه میتواند برای حل مسائل کافی باشد. گاهی دیده میشود که  بحث های سیاسی در گوشه قهوه خانه ها برعلاوه اینکه انسان ها را به تولید و کار تشویق نمیکند، بیش از حد جدی گرفته میشود. آیا میتوان مسائل دنیای اسلام را تنها با تفکرات صحیح حل و فصل کرد؟ آیا تنها با تفکر تا چه حد میتوان پیش رفت؟ تفکرات البته که ارزشمند هستند. آنچه که در دراز مدت تاریخ بشر را تغییر داده، تفکرات بوده است. البته اینها اندیشه هایی بوده اند که در حد تئوریک باقی نمانده و مورد اجرا قرار گرفته اند. آنچه که به زندگی ما شکل میدهد، اندیشه ناملموس نیست بلکه گام های ملموسی است که در این راستا برداشته میشود.

داشتن برخورد و یک دیدگاه صحیح بدون تلاش برای تغییر چیزی در درون خود ما و یا محیطی که در آن زندگی میکنیم، کاررا به جایی نخواهد برد. این ممکن است که اندیشه فوق العاده ای در سر داشته باشیم، ولی اگر به نشستن در جای خودمان ادامه داده و به خیالبافی ادامه بدهیم، نتیجه ای کسب نخواهیم کرد. از اینرو صرفا با تفکرات روشنفکرانه، افکاری که هرگز مورد اجرا قرار داده نمیشوند و برخورد هایی که مخالف با اجراات باشند، نمیتوان از ان انتظار تغییر داشت و این چیزی به جز فریب دادن خود فرد نیست ونخواهد بود.

از سوی دیگر،  با به انزوا کشیده شدن، دور شدن از زندگی، فرار از مسائل و زندگی در پیچیدن در مخیله مجرد و خشک تا چه حد میتواند، باعث بمیان آمدن یک کار صحیح و درستی شده بتواند. اندیشه های تولید شده در محیطی بسته و مورد آزمون قرار داده نشده میتواند باعث بمیان امدم مسائل و پرابلمهای زیادی گردد. متاسفانه، تاریخ مملو از خساراتی است که در نتیجه اندیشه های به دور از تجربه زندگی، به بار آمده است. دیدگاهی که یکباره و به دور از تجربه زندگی تولید شده و منجر به توقف جریان زندگی شود، ممکن است نتایج وحشتناکی در بر داشته باشد. از اینرو یک اندیشه صحیح نه تنها میتواند با تجربه زندگی، در طول زندگی و جریان آن تولید شود بلکه باعث پیشرفت جدی در حیان انسان نیز گردد. ظهوردین مقدس اسلام نیز بدین شکل است. دین مقدس اسلام، نه یکباره و به شکلی ناملموس، بلکه روند نزول خود را در طول زمان و در رابطه با وقایعی ملموس به اتمام رسانیده است.

موضعی که امروز باید از آن پیروی کرده، اقدامی که باید انجام داده و راهی که باید طی شود، به رغم همه چیز، در هاله ای از ابهام نیست. اصول اساسی مشخص است. یکی از مهمترین مسائل امروز، اقداماتی است که مغایر با دیدگاه ها و ناهماهنگ با آنچه که از آن سخن میگوییم انجام میشود. علاوه بر این، بی اقدامی و عدم انجام اجراات به رغم ضرورت انجام آن، همچنین اقدامی ناهماهنگ با دیدگاه ها نیز بخش دیگری از این مسائل به شمار میرود.

در حالی که زندگی عبارت ازایمان و جهد است. جهد نیز عبارت از، عمل، تلاش و مبارزه است. جهاد، نوعی از جنگ است که در دنیای امروز به ندرت به آن احساس نیاز میشود. آنچه امروز باید انجام دهیم، تلاش، کوشش، مبارزه و جهد برای رسیدن به بهترین، صحیح ترین و اصولی ترین میباشد. یعنی تنها بیان بهترین و اصولی ترین، کافی نیست. باید برای نیل به این هدف با هر آنچه در توان داریم تلاش کنیم. در پاسخ به سوالی که در ابتدای این مقاله مطرح کردیم، میتوانیم بگوییم که بدون شک برای رسیدن به هدف، داشتن یک چشم انداز صحیح اجتناب ناپذیر است. زیرا یک چشم انداز غلط و نادرست ما را از هدفمان دور کرده و ممکن است ما را به سمت یک فاجعه سوق دهد. یک موضع گیری غلط، میتواند حسن نیت و بهترین احساسات را از بین ببرد. صرفا وصرفا یک رویکرد صحیح قادر به نجات ما نخواهد بود. این طور تصور میرود که ویزیون از یک موتور داخلی برخوردار است. یکبار تولید شده و به طور خودکار به نتیجه میرسد. در حالی که ویزیون به تنهایی نتیجه بخش نیست. یک دیدگاه صحیح تنها یک شروع است. آنچه که نتیجه را میسر میکند، گامهای ملموسی است که با برخورد و عملکردی صحیح و چشم اندازی هدفمند برداشته شده و فعالیت هایی است که در این راستا انجام میگیرد.

آیا امروز اساسی ترین کاستی ما که با چشم اندازی صحیح هماهنگ نبوده است؟ ایا لازم است که آن را تغییر دهیم ؟ آیا میتوانیم با چشم پوشی از اشتباهاتمان تنها با تمرکز بر اشتباهات دیگران، حتی اگر اغلب حق با ما باشد، گره از مشکلی باز کنیم؟ آیا انتقاد از تاریکی میتواند بدون روشن کردن یک شمع،  روشنایی به همراه داشته باشد؟  در مقالات بعدی این موضوعات را بیشتر مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 ارزیابی های پروفسور قدرت بلبل رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ییلدیریم بایزید تورکیه را در اینمورد به سمع شما رسانیدیم:

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kudret BÜLBÜL

 اخبار مربوطه