Президентът Ердоган парафира Закон за защита на личните данни

Този закон урежда защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни.

466261
Президентът Ердоган парафира Закон за защита на личните данни

Президентът Р.Т.Ердоган парафира Закон за защита на личните данни.

Този закон урежда защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни.
Целта е гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на свързаните с тях лични данни, като раса, етнически произход, вероизповедания, секта, здраве и сексуален живот.Обработването на лични данни е допустимо само в случаите, когато физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие.

Според новия закон ще бъде съставен Съвет за защита на личните данни.

След постигане целта на обработване на личните данни администраторът е длъжен да ги унищожи, или прехвърли на друг администратор, като предварително уведоми за това Съвета.Предвиждат се парични глоби до 1 милион лири или до 2 години затвор за нарушителите на Закона..

Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни и право по всяко време да поиска от администратора да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на този закон.Още новини по темата