ВНСТ прие Закон за защита на личните данни

Законът урежда обществените отношения, свързани с обработването и защитата на лични данни

458124
ВНСТ прие Закон за защита на личните данни

Проектозакон за защита на личните данни бе приет от Общото събрание на ВНСТ и влезе в сила.

Законът урежда обществените отношения, свързани с обработването и защитата на лични данни, както и достъпа до тях, при спазване на основните права и свободи на лицата в съответствие с определени правила и принципи.
Обработването на лични данни е допустимо само в случаите, когато е налице изричното съгласие на лицето.За лични данни се считат расата,етническата принадлежност, политическите възгледи, вероизповедание, секта, членство в дружество, фондация или синдикат както и генетични данни.

След отпадането на причините за обработването им данните се заличават или засекретяват.Всяко лице има правото да бъде информирано за целта и средствата за обработените данни.Администраторите нямат право да предават личните данни на трети лица,да ги изнасят в чужбина или да ги ползват за собствени нужди без съгласието и знанието на лицето.

Предвиждат се наказания от 1 до 2 години затворническа присъда или 1 милион лири парични глоби за незаличени или анонимизирани лични данни,както и използването им за лични интереси.

Учредява се Съвет за защита на личните данни,съставен от 9 члена със служебен мандат от 4 години.Още новини по темата