Балканите -Текущи събития 26

След като Балканите влизат под управлението на Османската държава започва процес на развитие, градовете се разрастват, житейския стандарт се подобрява, настъпват големи промени в обществения порядък и живот...

520157
Балканите -Текущи събития 26

        След като Балканите влизат под управлението на Османската държава започва процес на развитие, градовете се разрастват, житейския стандарт се подобрява, настъпват големи промени в обществения порядък и живот. През този период са построени водопроводните мрежи на градовете, чешми, бани, библиотеки, пътища, мостове и сгради; Занаятчийството и търговията се развиват и се обезпечава културния подем на областта. Османскта държава донася със себе си нова цивилизация основаваща се на ислямската култура. От една страна след превземането на Балканите тук се заселват значителна част турци, а от друга страна през последвалия 200 годишен период значителна част от местното население приема мюсюлманската вяра след което мюсюлманите вече съставляват важна част от балканското население.

         С въвеждането на тимарската система на Балканите намалява и натиска на местните земевладелци над селяните, а на местното население се признават по-големи права и свободи. Тимарът е особен вид ленно владение в Османската държава. Тимарите представлявали владеенето не толкова на определена площ земя (лен), колкото годишния приход от тази земя, или част от нея, чрез отчисление от централизираната феодална рента в полза на спахията. Тимарите се раздавали от фонда на държавните земи в замяна на военна служба и изпълнение на други задължения към централната власт. Държателят на тимара бил задължен да участва във военните походи на турската армия.

         Благодарение на тази система селяните са се сдобивали с недвижими имоти като къща, обор, магазинчета, лозя и малки зеленчукови градини, което е донесло със себе си подобрение на житейския стандарт. Важно доказателство за подобрението на житейския стандарт на селяните е мигрирането през 15 и 16ти век в Османската държава на голям брой селяни от незавзетите земи.

         Поради факта, че част от земите на големите земевладелци и  манастирите  са били раздавани на бедното население Османската държава е била възприемана като спасител. Освен това тази система е съдействала за намаляването на ангариите на Османската държава, а благодарение на издадените закони е било възпрепятствано експлоатирането на християнските селяни.

         Поради факта, че Османската държава е притежавала необходимата човешка сила и пари, с които да бъде заплатено за услугите им, по принцип не е била оказвана намеса в администрацията и обществената структура на превзетите християнски държави. Султаните в никакъв случай не са следвали политика за насилствено помюсюлманчване или турцизиране на немюсюлманите. Например след превземането на Босна през 1463та година Фатих Султан Мехмет Завоевателят издава закон, гарантиращ свободите на християните в Босна.

         При изпълнението на своите правомощия османските султани са вземали под внимание не само правилата на шериата, но и обичаите и традициите на завладените народи. Османските управители, не само, че не са се месили във връзка с религиозната структура на местното население, но така също са били много далеч от желанието за разрушаването на християнските духовни обители. Случаите на присвояването на свещенните обители на християните е рядко приложение на наказание при случаите на възставане срещу Османската държава. Важно доказателство, че Османската държава почти не е оказвала намеса срещу религиозната структура на местнвото население е разрешението дадено в редица точки на Балканите и главно в България и Сърбия за строже на нови църкви и манастири.

         През 17 век под въздействието на промените във външната търговия и по конкретно поради преминаването от селскостопанството към скотовъдството приходите на спахиите от земеделието започнали да намаляват. Тъй като данъците, с които са били облагани домашните животни са влизали пряко в хазната на държавата тимарската система вече не е била кой знае колко печаливша за спахиите.

         Когато към края на 17 век някои спахии започнали да продават своите тимари като частна собственост, което довело до влошаването на положението на селяните. През същия период били увеличени данъците събирани от държавата за посрещане на нарастващите разходи на военните походи на Балканите избухнали редица бунтове в протест на нарстналите данъци и упражнявания от държавата натиск.  Историците в балканските страни обаче окачяствяват в общи линии тези и други подобни действия като „национално-освободителна борба“. Изопъчаването на османската история е общ проблем за всички балкански страни. Всъщност обаче историята е свидетелства, че в продължение на столетия Османската държава е успяла да запази мира в един обширен географски регион. Още новини по темата