Защото 28 / 24

Всички хора се раждат свободни и равни...

2159391
Защото 28 / 24

 

Всички хора се раждат свободни и равни

Здравейте скъпи слушатели! Днес ще говорим за първия член от Всеобщата декларация за правата на човека, приета през 1948 г. Започваме с това, че всяко човешко същество се ражда свободно и равно, защото...

...

След Втората световна война беше създадена Организацията на обединените нации с цел да се предотврати избухване избухването на следваща световна война. Организацията има за цел да осигури международен и наддържавен контрол по всички въпроси, свързани с икономическата, социалната, културната, образователната, здравната и други подобни области и особено контрола над въоръженията. Всеобщата декларация за правата на човека, приета на Генералната асамблея на ООН, проведена в Париж на 10 декември 1948 г., очертава законодателството на страните по този въпрос.

...

Първият член на декларацията гласи: „Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Те са надарени с разум и съвест и следва да се отнасят помежду си в дух на братство.“

Този член се счита за основен принцип за цялото човечество и подчертава универсалността на човешките права. Според члена, който формира основата на закона за правата на човека, хората не могат да бъдат дискриминирани въз основа на пол, раса, религия, етническа принадлежност, език или по каквато и да е друга причина.

...

Признаването на присъщото достойнство и ценност на всеки индивид е в основата на правата на човека. Зачитането на човешкото достойнство е в основата на идеята да се родиш свободен и равен. Всеки човек има право на свобода на мисълта, религия и начин на живот. Тази свобода включва правото на свобода на убежденията и на изразяването им и всеки човек да оформя живота си според собствените си предпочитания. Равенството означава, че всеки има еднакви права и възможности. Това важи за много области, като равенството пред закона, равните възможности в образованието и справедливостта в икономическите възможности.

...

Въпреки че има различни трудности в света при прилагането на тези универсални принципи и като се има предвид, че до 60-те години на миналия век, в някои държави все още съществуваха закони, основани на полова и расова дискриминация, тази декларация е изключително важна от гледна точка на аспектите на интелектуалното развитие на човечеството.Още новини по темата