Културните съкровища на Анадола 22

Замисляли ли сте за времето и пространство? Въпреки че изглеждат като две различни концепции, днес времето и пространството се считат за допълващи се и дори свързани понятия...

1681556
Културните съкровища на Анадола 22

Замисляли ли сте за времето и пространство? Въпреки че изглеждат като две различни концепции, днес времето и пространството се считат за допълващи се и дори свързани понятия. Математикът Минковски, известен с работата си върху пространството и времето, твърди, че „пространството и времето, взети отделно, са обречени да изчезват като сенки“. Историкът и архитект Гидион на свой ред твърди, че времето е четвъртото измерение на пространството.

Историята също се занимава със събития и явления, базирани на тези две концепции. Днешната географска наука се основава на тези две концепции. Тя оценява думата „пространство“ като място, където хората съществуват и живеят, и разглежда пространството като цялостна география.

Думата география произлиза от древногръцките думи „свят“ и „да нарисувам“ или „да опиша“. Философът Ератостен за първи път използва тази дума. Ератостен, който изчислява обиколката на земята и разстоянието от слънцето до земята много близо до реалните стойности и разработва координатната система според географската ширина и дължина е автор на първата „География“.  Въпреки че Ератостен се счита за създател на географията, има и такива, които са работили по този въпрос много преди него. Някои философи изследват връзката между климата и растителността; някои включват морето, езерата, речните корита, наводненията и ерозията, причинена от тях; някои пък изследват метеорологичните събития, приливите и отливите, вулканите... Всъщност всички те се опитват да разберат света, в който живеят, и да го поставят на рационална основа. Херодот, Фалес, Аристотел, Страбон и Птолемей са пионери в географската наука. Херодот, известен като бащата на историята, обикаля Средиземно море, Мала Азия, Анадола, трудните географски региони от Македония до Египет и дори до Индия. Талес, известен най-вече със своите математически теореми, допринася за развитието на географската наука, като работи върху формата на света. Аристотел, който е наричан „Баща на науката“ е сред малкото личности, изследвали почти всяка тема, достъпна за своята епоха включително и географията. Наред с това обаче Страбон и Птоломей са първите, които идват  на ум, когато става въпрос за „древна епоха и география“.

Днес ще разкажем за Страбон, защото Страбон, който е роден в Амасия е първият географ на Анадола и най-известният географ на древната епоха.

Страбон е роден е през 64 г. пр.н.е. в Амазия днешния град Амасия. Той е свидетел на периода, когато Римската империя започва да се разширява в Анадола и точно преди разпространението на християнството. Получава добро образование в Рим и Египет, които са най-важните научни центрове на древността. Обхожда голяма част от империята. Днес неговата 17-томна „Географика“, или „География“, се смята за монументално произведение. Това не е просто книга по география, а енциклопедично произведение със социологически и философски измерения, което включва информация за исторически събития, миграции, племена, коя нация къде се е заселила и отношенията на държавите.

Страбон твърди, че Земята е центъра на Вселената. Според него земята изцяло е обкръжена от океан. Твърди, че най-северната част на земята е студена, а най-южната е гореща и следователно необитавана. Разделя света на пояси според климата. Обръща внимание на това как релефът, т.е. повърхностните форми, влияе и оформя населеното място. Твърди, че познанията по география са важни и ще бъдат полезни за държавите.

В своята книга обяснява ерозиращата сила на водата, ерозията, образуването на вятъра и как се формират някои форми на релефа. Отбелязва, че има само един океан и че Индия може да бъде достигната, ако човек постоянно надпредва в посока на запад.

Страбон не просто описва регионите, той изразява важността на взаимодействието между човека и околната среда, засяга взаимовръзките между причините и последиците, а също така включва собствените си изводи. Ето защо Страбон се смята за първия географ.

Страбон, който е роден в Амасия пише, че името на града идва от името на амазонската кралица Амисис.

Амася е град, скрит сред стръмни скали, разделен на две от Йешилърмак, втората по големина река на Турция... Неговата защитена структура е причината да бъде предпочитан за заселване от стотици години насам. Той е бил и важен търговски център, където са се пресичали важните пътища на древния свят. Историята на града датира от периода на хетите. Градът е бил управляван от фригийци, лидийци, персийци, Понтското царство, Римската империя, Селджукската и Османската държави.

Преди раждането на Страбон градът бил столица на Понтското царство. Понтийците издълбават монументални гробници за царете си по южните склонове на планината Харшена. Днес скалните гробници, които привличат вниманието на местните и чуждестранните туристи са включени в "Предварителния списък на световното наследство" на ЮНЕСКО заедно с планината Харшена.

Страбон е едно от първите имена, които идват на ум, когато се спомене за география. Той е автор на първата изчерпателна творба по география. Тази творба, която не е била четена много през античния период, е преоткрита през византийския период и по-късно е преведена на много езици. В 17-томния си труд, в който описва Азия, Европа и Африка, Страбон посвещава три тома на Анадола и неговата „География“ е най-важният справочен източник за историята и географията на Анадола. Още новини по темата