Балканите-Текущи събития 33

Според доклада на ООН към 2050 година световното население драстично ще се увеличи...

1032382
Балканите-Текущи събития 33

         Според доклада на ООН към 2050 година световното население драстично ще се увеличи. Увеличението на населението ще бъде главно в градовете, а в селата ще остане почти еднакво. Положението в 10те балкански страни обаче е по-различно. Към 2050 година населението в балканските страни се очаква да намалее и то значително. Населението в градовете се очаква да остане почти непроменено, но в селата се очаква да намалее и то значително.  

         Според данните на ООН през 1990 година числеността на населението в градовете е била 2,3 милиарда души, през 2015 година се е покачила на 4 милиарда, а през 2050 година се очаква да достигне 6,7 милиарда. През 1990 година населението живеещо в селата е наброявало 3 милиарда души и през 2050 година се очаква да остане на същото ниво.

         През 1950 година общото население на 10 балкански страни- Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Черна гора, Македония, Румъния, Сърбия, Словения и Гърция е наброявало 49 милиона души. През 1990 година регионалното население се увеличило на 69 милиона души, а след 1990 година е започнало да намалява. През 2015 година общото население на балканските страни е намаляло с близо 6 милиона души. Прогнозира се че до 2050 година населението на въпросните 10 балкански страни ще се понижи на 53 милиона души. Следователно в сравнение с 1990 година се очаква, че през 2050 година балканското население ще намалее с 24%.

         В периода 1950-1990 година градското население на балканските страни е нарастнало 2,8 пъти и е достигнало 38,3 милиона души. За съжаление обаче от 1990 година насам не е регистрирана съществена промяна в градското население на балканските страни и до 2030 година се очаква да остане почти същото.

         По отношението на населението живещо в селата тенденцията е още по-обезпокояваща. От 1955 година насам населението на 10 балканскит страни живеещо в селата постоянно се понижава. Докато през 1955 година в селата са живеели 35,4 милиона души, то през 2015 година в селата са останали само 22 милиона души, а до 2050 година се очаква населението в селата да се намали с още 8 милиона души.

         По отношение на отделните страни в периода 1990-2015 година е регистрирано значително понижение на населението на някои балкански страни. През разглеждания период населението на Босна и Херцеговина е намаляло с 21%, на България с 19%, на Румъния с 15%, На Хърватия и Албания с 11%, а на Сърбия със 7%.  През същия период населенията на Черна гора, Словения, Македония и Гърция са намаляли между 2% - 9%. Според доклада на ООН до 2050 година се очаква населенията на всички балкански страни да намалеят. Например през 2015 година населението на България се очаква да се понтижи с 24% спрямо 2015 година, на Хърватия с 18%, на Румъния със 17%, на Босна и Херцеговина с 13%, на Гърция с 11%, а та останалите балкански страни между 6 % и 8%.

         В периода 1990- 2015 година градското население на Румъния, България, Босна и Херцеговина и Хърватия е намаляло, а на останалите балкански страни се е увеличило. Най-голямо намаление е регистрирано в Румъния- 14%, а най-голямо увеличение в Албания – 41%. През 2050 година се очаква градското население на България де намалее с 13%, на Гърция да остане почти същото, а на останалите балкански страни да нарасне.  През 2050 година Албания ще бъде страната, чието градско население ще се увеличи най-много- 24%, а увеличението в Румъния, Хърватия и Сърбия  ще остане на символичното ниво между 2% и 4%.

         В периода 1990-2015 година числеността на населението в селата на всички балкански страни с изключение на Македония се понижи. Числеността на населението в селата на Албания, България, Черна гора, Босна и Херцеговина и Хърватия се понижи между 20% - 40%, а през 2050 година се очаква понижение между 37% и 56%.

         Тези промени се предполага, че ще имат социално-икономически последствия, а така също че ще се отразят и върху деликатните етнически отношения в региона. Още новини по темата