Мостове на културата 6

Културните връзки между Турция и България...

443159
Мостове на културата 6

Продължаваме темата за творчеството на Мевляна Джеляледдин Руми, един от най-големите хуманисти на Средновековието.

Тогава друговерците отвърнали: „Смисълът на Мойсеевото и Христовото учение ни стана ясен именно чрез словата на Мевляна. Ние видяхме в него образа на нашите пророци. Ние също като вас го почитаме. Мевляна бе Слънце на истината за хората, щедро даряващо ги с лъчите на добродетелта и благородството. Целият свят обича Слънцето. Всички домове се изпълват със светлината му. Той е като хляба. Има ли някой, който да не се нуждае от хляб? Да сте видели гладен, който да не иска да яде?!“

Според завещанието на Мевляна заупокойната церемония трябвало да се извърши от шейх Садреддин, но изведнъж той загубил съзнание. Вместо него службата била отслужена от кадията Сираджеддин. А така нареченият Зелен купол над гроба на Мевляна е построен със средствата на сина му от архитекта Бедреддин от Табриз. Достойният пазител на материалното и духовното наследство на Мевляна, синът му Султан Велед, умира в 1312 година.

Сега ще направим кратък обзор на произведенията на Мевляна.

„Диван-ъ Кебир“ (или Пространен диван)

Това е обширно произведение, създадено на основата на 21 сборника, което включва газели и рубаи. Както е известно, основната тема на газелите е любовта. Света на мислите и чувствата, външния свят – всичко поетът подчинява на чувствената любов. В стиховете си Мевляна, който познава индо-иранската и гръко-римската митология, нерядко използва съждения от аятите и хадисите; важно място заема и народното творчество. В Дивана са използвани много пословици, обичаи, нрави, народни легенди, суеверия и други. Количеството на двустишията варира от 30 до 50 хиляди. Иранският учен Фурузанфер написва научна студия за произведението въз основа на 9 стари ръкописа, като отделя, доколкото е било възможно, стиховете, които не принадлежат на Мевляна. Издава ги в 8 големи тома в Техеран. На турски творбата е преведена и издадена от големия специалист и учен Абдюлбаки Гьолпънарлъ. Преводът му е направен по ръкопис от библиотеката на музея „Мевляна“ в Кония, който съдържа над 44 хиляди двустишия.

„Месневи“ (Двустишия)

Основен и важен елемент в развитието на ислямската култура, която векове наред се създава от различни народи на основата на едни и същи ценности, без съмнение, е мистичното мислене. Мистиката, която е едно своеобразно тълкуване на исляма и прилагането му на практика, се разяснява с ценни произведения, написани от специалисти в областта на науката, морала и изкуството в течение на столетия. Едно от великите произведения на мистиката, което най-добре обяснява темите, свързани с личността и обществото, с размислите за Аллах, вселената и човека, е „Месневи“ на Мевляна. То се състои от 6 тома и около 26 хиляди двустишия. Съдържанието и целта на написването на „Месневи“ Мевляна обяснява по следния начин: „Тази книга е основа на религиозните основи, която разкрива напълно тайните на вярата, най-голямата наука за Аллах, най-ясният шериат.“ И според Гьолпънарлъ творбата „действително изцелява душата, утешава тъжните. А най-добре от всичко обяснява Корана.“

Това е грандиозно произведение, което съдържа хиляди аяти, хадиси, пословици, басни, предания, поучения. Самият автор го нарича „същност на Корана“. То обхваща всички теми, които вълнуват човека и обществото. Всички въпроси се излагат от автора с красноречиви, убедителни доказателства, плавно и завладяващо.

„Фихи ма фих“

В превод от персийски заглавието на това прозаическо произведение значи „Съдържа това, което съдържа“. То е съставено от роднините и близките на Мевляна след смъртта му въз основа на неговите беседи. Това е творба, в която още по-открито и ясно, отколкото в „Месневи”, се излагат религиозно-мистичните възгледи на Мевляна, мислите му по различни въпроси. Написано на достъпен език, това произведение също така е сериозен документ, който отразява особеностите на времето си; важен извор, от който се черпят сведения за епохата.

„Мектубат“ (Писма)

Съдържа писмата на Мевляна до негови близки приятели, някои учени, държавни чиновници и високопоставени лица. В повечето случаи тези писма, написани по най-различен повод, съдържат или някакви наставления, или търсене на изход от трудно положение. Епистоларното наследство на Мевляна има голямо значение и е оказвало влияние върху хората още приживе на Мевляна. Писмата хвърлят много светлина върху живота му. За да се разбере произведението „Месневи“, необходимо е също така да се прочетат тези писма.
Още новини по темата