Pričaj mi o islamu 14

Pričaj mi o islamu 14

468912
Pričaj mi o islamu 14

Jedan od temelja vjere islama je vjerovanje u Tevhid. Znjačenje tevhida kao riječi je učiniti nešto jednim, a označava Allahovo postojanje, Njegovu jednoću, to da je sve ono uzvišeno u njemu sakupljeno, da je daleko od svih nedostataka, znanje i vjerovanje u to da Allah nema druga niti sličnog. Ukratko, tevhid se izjavljuje riječima :” Lâ İlâhe İllallah”(Nema drugog boga osim Allaha). Zbog toga se ova rečenica naziva kelćme-i tevhid.

Kur'an Časni vjeru u tevhid pojašnjava na sljedeći način u ajetima:“ Reci: "On je Allah - Jedan! Allah je utočište svakom! Nije rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije!" , zatim u ajetu: “On je Allah - nema drugog boga osim Njega, Vladar, Sveti, Onaj koji je bez nedostataka, Onaj koji svakoga osigurava, Onaj koji nad svi bdi, Silni, Uzvišeni, Gordi. Hvaljen neka je Allah, On je vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim!”, potom u ajetu: “Da Zemljom i nebesima upravljaju drugi bogovi, a ne Allah, poremetili bi se. Pa nek je uzvišen Allah, Gospodar svemira, od onoga što Mu pripisuju!” ,

“Oni Allahu kćeri pripisuju - hvaljen neka je On! - a sebi ono što priželjkuju” , “Oni govore: "Allah je sebi uzeo dijete!” - Hvaljen neka je On! On ni o kome ovisan nije! Sve što je na nebesima i na Zemlji Njegovo je! Vi za to nikakav dokaz nemate. Zašto o Allahu govorite ono što ne znate! “, “A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravome putu.” , “Milostivog, Samilosnog” ,

Tevhid zahtjeva da se samo Allahu ibadet čini, da se Allah voli, da se samo od Njega pomoć traži, da Mu se vjeruje, i da Mu se ni u kakvom slučaju ne pripisuje sudrug. Takođe tevhid zahtjeva i to da se voli ono što je od Allaha naređeno, i da se upražnjavaju Njegove zapovijedi. U svakom djelu islamske civilizacije se vidi trag vjere tevhida.

Još jedna važna osobina islama je to sto je on univerzalan. Od vijera poslanih od Allaha postoje razlike u jeziku, geografskompoložaju i historijskim periodu ali što se tiče temelja vjerovanja i spoznaje ibadeta, pravičnosti, ljubavi, pomaganja kao pozitivnih i njima suprotnih pojmova sve vjere imaju zajedničke principe. Islam obuhvata sve ljude na svijetu i obuhvataće i sve one do Sudnjeg dana. Zato je islam univerzalan. U Kur'anu Časnom se kaže :“ Allahu je prava vjera jedino - islam. A podvojili su se oni kojima je data Knjiga baš onda kada im je došlo saznanje, i to iz međusobne zavisti. A sa onima koji u Allahove riječi ne budu vjerovali Allah će se brzo obračunati.” Zatim: “Zar pored Allahove žele drugu vjeru, a Njemu se, htjeli ili ne htjeli, pokoravaju i oni na nebesima i oni na Zemlji, i Njemu će se vratiti!” kao i : “ A onaj koji želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na onome svijetu nastradati.”

Dok se u drugom se ajetu o tome da će poruke iz Kur”ana Časnog važiti do Sudnjeg dana i da će obuhvatiti sve ljude i džine, kaže :” Polagaćete Mi račun, o ljudi i džini “ i “Na vas će se ognjen plamen i rastopljeni mjed prolivati, i vi se nećete moći odbraniti”

U jednom drugom ajetu se navodi: “Elif Lam Ra. Knjigu ti objavljujemo zato da ljude, voljom njihova Gospodara, izvedeš iz tmina na svjetlo, na Put Silnoga i Hvaljenoga

Dok su vjere prije islama ograničene na određeni vremenski period, islam obuhvata sve ljude u svim vremenima pa čak i sva ostala stvorenja. Kur'anom se ne obraća samo određenoj grupi već čitavom čovječanstvu. U ajetima je to na sljedeći način rečeno:“ Mi smo te poslali svima ljudima da radosne vijesti donosiš i da opominješ, ali većina ljudi ne zna” u drugom: “Neka je uzvišen Onaj koji robu Svome objavljuje Kur'an da bi svjetovima bio opomena” kao i u ajetu: “Reci: "O ljudi, ja sam svima vama Allahov poslanik, Njegova vlast je na nebesima i na Zemlji; nema drugog boga osim Njega, On život i smrt daje, i zato vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova, vjerovjesnika, koji ne zna čitati i pisati, koji vjeruje u Allaha i riječi Njegove; njega slijedite - da biste na Pravome putu bili!" Muhammed (s.a.v.s) je rekao:”Svaki je poslanik poslan svom ummetu, a ja sam poslan cijelome čovječanstvu”

Islam ljude ne odvaja po statusu i polnim razlikama. Principe koje postavlja osvetljavaju svaki segment života. Sve univerzalne vrijednosti današnjice se nalaze u temelju islama; a one su na primjer ljudska prava, pravednost, povjerljivost, pravičnost, velikodušnost, gostoprimljivost, jednakost, uvažavanje prava starih, djece, žena, rad, miroljubivost, itd.

U islamu je pamet veoma važna pri prihvatanju odgovornosti prema vjerskim naređenjima i zabranama u vjeri. Stoga je islam postavio za jedan od glavnih ciljeva očuvanje mentalnog zdravlja i zabranio čak i privremeno konzumiranje alkohola, droge isl.

Još jedna od vodećih osobina islama je to što islam propagira da ono što je čovjeku dodjeljeno rođenjem ostane ne promjenjeno misleći na osobna/lična prava. U Kur'anu Časnom je rečeno:“ Mi smo sinove Ademove, doista, odlikovali; dali smo im da kopnom i morem putuju, i opskrbili ih ukusnim jelima, i dali im velike prednosti nad mnogima koje smo stvorili. “ U islamskom shvatanju na jednoj od najvisočijih tačaka je stav da se stvorenja koja je stvorio Allah dž.š. vole međusobno u ime Stvaraoca. U Kur'anu Časnomž u nabrajanju osobina vjernika stoji:“ za one koji, i kad su u obilju i kad su u oskudici, udjeljuju, koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju - a Allah voli one koji dobra djela čine”Povezane vijesti