Türkiyәdә dronlar kәnd tәsәrrüfatı sahәsindә dә istifadә olunacaq