8 milyon nöqtə ilə çəkilən rəsim

8 milyon nöqtə​ ilə​ rə​sim çə​kdilə​r.

Sivas şə​hə​rində​ qrafik-dizayn d​​ə​rsi zamanı rə​ngli qə​lə​mlə​rlə​ tə​qribə​n 8 milyon nöqtə​ ilə​ "də​niz qızı" rə​smi çə​kə​n Muzaffə​r Sarısözə​n İncə​ Sə​nə​tlə​r Liseyi şagirdlə​ri Ginnessin Rekordlar Kitabı​na düşmə​yi hə​də​fə​ alıb.